poniedziałek, 19 marca 2018

Raport bitewny: Khazadzi z Gór Krańca Świata vs Zbrojne stado Zwierzoludzi.
After battle report: Dwarves vs Chaos Beastmen.

Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap zbliża się wielkimi krokami.

Postanowiliśmy więc z Bahiorem rozegrać pierwsze dwa scenariusze turniejowe.

Poniżej znajdziecie, krótką relację z potyczki Warheim FS według zasad turniejowego scenariusza Pomiot klanu Moulder, którą rozegraliśmy Innym Wymiarze w Katowicach. 

Do walki wystawiłem komplet bohaterów Khazadów z Gór Krańca Świata (niektórzy otrzymali także pistolety pojedynkowe oraz średnie pancerze i tarcze) w towarzystwie Żyrokoptera i obowiązkowej Postaci Dramatu, czyli Przeklętego Szczurołapa.

Natomiast Bahior wystawił do walki Zbrojne stado Zwierzoludzi, w którym oprócz kompletu bohaterów i Przeklętego Szczurołapa znalazły się Harpie oraz przyzwane przez Szamana Zwierzoludzi modele Wilczarzy Chaosu.

Zadania, które stoją przed graczami w pierwszym scenariuszu to z jednej strony Wyłączenie z akcji! modelu reprezentującego Pomiot klanu Moulder, a z drugiej przeprowadzenie modelu Przeklętego Szczurołapa do strefy rozstawienia przeciwnika.

Scenariusz rozegraliśmy na macie do gry Wargames terrain mat – Rake’s Corner od Deep-Cut Studio o której więcej napisałem TUTAJ.
Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher is fast approaching.

So we decided to play the first of two tournament scenarios with Bahior.

Below you will find a short report of the game in Warheim FS according to the rules of the tournament scenario Spawn of the clan Moulder, which we played in the Inny Wymiar in Katowice.

I put up a set of heroes of Witch hunters (some also received dueling pistols and medium armor and shields) in the company of Gyrocopter and a mandatory Dramatis Personae in the Tournament, that is the Cursed Ratcatcher.

In turn, Bahior staged an Armed herd of Beastmen to fight, in the ranks of the company, apart from a set of heroes and Cursed Ratcatcher, there were also Harpies and models of the Chaos Hounds summoned by the Beastman Shaman.

The tasks that stand in front of the players in the first scenario are on the one hand Out of action! a model representing the Spawn of the clan Moulder and on the other move a model of the Cursed Ratcatcher to the enemy's deployment zone.

We played the battle on the Wargames terrain mat – Rake’s Corner from Deep-Cut Studio, more about the game mat I wrote HERE.


Tym razem postanowiłem zrealizować zadanie dla Przeklętego Szczurołapa dość niestandardowo i umieścił Postać Dramatu w Żyrokopterze.

Przy odrobinie szczęścia udało mi się skorzystać z zasady Wysoki Lot i w dwie tury po wystartowaniu Przeklęty Szczurołap bezpiecznie wylądował w strefie rozstawienia przeciwnika.

To o czym nie pamiętałem, to zasada, która pozwala Krasnoludom wykonać bieg nawet wtedy, gdy niosą znacznik kosztowności. I przez większość mojej kompanii snuła się smętnie po stole nie mogąc dogonić pozostałych bohaterów.

Niepotrzebnie wystawiłem także na szarżę model Żyrokoptera i choć oddany wcześniej strzał zranił Herszta Zwierzoludzi, to finalnie Przeklęty Szczurołap pilotujący machinę został zagryziony przez Wilczarze Chaosu i Wyłączony z akcji!

Koniec końców gra zakończyła się remisem.
This time I decided to accomplish the task for Cursed Ratcatcher quite non-standard and put the Dramatis Personae in Gyrocopter.

With a bit of luck, I managed to use the rule of High Fly and two turns after launching the Cursed Ratcatcher safely landed in the enemy's deployment zone.

What I did not remember is a rule that allows Dwarves to run even when they carry a treasure marker. And for the most part of my company, she was wandering sadly on the table, unable to catch up with the other heroes.

I have also unnecessarily put on the model of the Gyrocopter and although the previously devastated shot was injured the Beastman Warchief the Cursed Ratcatcher pilot was bitten by the Chaos Hounds and Out of the action!

In the end, the game ended in a draw.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 18 marca 2018

Zebrane z tygodnia #366.
Chosen from the week #366.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #366 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #366 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Succubus painted by mmasclans.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem raport z rozgrywki w Warheim FS...
 • ...kolejną porcję informacji na temat Wielkiego Księstwa Reiklandu...
 • ...oraz fragment podręcznika do Warhammer FRP, który pozwoli na wylosowanie bohatera gracza wywodzącego się spośród Ludzi.
 • Last week, I published a report on the game at Warheim FS in the pages of the DansE MacabrE blog...
 • ...another portion of information about the Grand Principality of Reikland...
 • ...and a fragment of the Warhammer FRP rulebook that will allow you to draw the personal character from among the people.


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Tomasz na łamach bloga Bejcą i pędzlem opublikował artykuł w którym podpowiada jak zacząć malować figurki.
 • Z kolei na DansE MacabrE w kilku krokach pokazałem jak szybko zrobić list z pieczęcią - pomoc gracza - do gry fabularnej.
 • Zaś BrushwithDice na blogu Creative Twilight pokazał jak zrobić z gipsu podstawę pod makiety.
 • Tomasz in the pages of the blog Bejcą i pędzlem published an article in which he tells how to start painting miniatures. (PL)
 • On my blog DansE MacabrE in a few steps I showed how to quickly make a letter with a seal - handout - for role playing game. (PL/ENG)
 • BrushwithDice on the blog Creative Twilight showed how to make plaster base for models. (ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Maniex na łamach swojego bloga Maniexite rozpakował pudełko z modelem Nagasha od Games Workshop.
 • Natomiast Tomasz na blogu Bejcowe porady sprawdził jak wygląda mycie pędzli syntetycznych rozpuszczalnikiem do farb olejnych i alkoholem izopropylowym.
 • A na DansE MacabrE opublikowałem recenzję zestawu Royal Tumuli Guardians od GameZone Miniatures.
 • Maniex in his blog Maniexite unpacked box with model Nagash from Games Workshop. (PL)
 • Tomasz on the blog Bejcowe porady checked how to wash synthetic brushes with solvent for oil paints and isopropyl alcohol. (PL)
 • On the blog DansE MacabrE I published a review of the Royal Tumuli Guardians set from GameZone Miniatures. (PL/ENG)


Relacje   ]|[   Reports

 • Toll na FB, a Inkub na blogu Wojna w miniaturze opublikowali zdjęcia z wyprawy do siedziby Games Workshop w Nottingham.
 • Z kolei Merkeysa na blogu Noobs and their paintbrush opublikował relację z wydarzenia Huddersfield 2018 Model Show.
 • A beszcza na blogu Beszcza bloguje udostępnił relację z rozgrywki w Warhammer Fantasy Battle.
 • Toll on FB and Inkub on the blog Wojna w miniaturze published photos from the trip to the Games Workshop in Nottingham. (PL)
 • Merkeysa on the blog Noobs and their paintbrush published a report on the Huddersfield 2018 Model Show. (ENG)
 • Beszcza on blog Beszcza bloguje shared a relationship with the game in Warhammer Fantasy Battle. (PL)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Gervaz na łamach bloga bitewniakowe pogranicza rozmawia z Michałem Mazurem o grze Batman the Miniature Game.
 • Natomiast na blogach Battlemania oraz Well of Eternity szanowne państwo-draństwo może przeczytać co nieco o Idoneth Deepkin do AoS od Games Workshop 
 • Vojtěch na swoim blogu Letters from the Ostfront wspomina turniej Star Wars Armada Regionals Katowice 2017.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 3-15-18.
 • Z kolei Beamhit na blogu Erpegowe Piekiełko opublikował #4 wydanie Erpegowych Wiadomości.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 3-15-18. (ENG)
 • Beamhit on the blog Erpegowe Piekiełko has published #4 issue of RPG News. (PL)
Najlepsze zdjęcia #59: Luty 2018.
Inne   ]|[   Others

 • Maniex na łamach swojego bloga Maniexite opublikował felieton wargaming - czyli jak zostałem casualem.
 • Z kolei Adam na stronie kwantowo.pl odpowiada na pytanie dlaczego wodoru jest tak dużo we wszechświecie?
 • A Craven na swoim blogu Węglowy Szowinista wspomina astrofizyka Stephena Hawkinga, który zmarł w dniu liczby π.
 • Maniex published in his blog Maniexite an article wargaming - that is how I became a casual. (PL)
 • Adam on his website the kwantowo.pl answers the question why hydrogen is so much in the universe? (PL)
 • Craven on his blog Węglowy Szowinista recalls the astrophysics Stephen Hawking, who died on the day of the number π. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

sobota, 17 marca 2018

Warsztat: Podręcznik do Warhammer FRP.

W związku z powrotem do w miarę regularnym rozgrywek Warhammer FRP w wolnych chwilach redaguję podręcznik do WFRP, którego używamy w czasie sesji.

Poniżej możecie przeczytać zasady dotyczące losowania Bohatera Gracza wywodzącego się spośród Ludzi.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...