czwartek, 30 czerwca 2016

Podsumowanie miesiąca. Czerwiec./Summary of the month. June.

czerwcu na łamach bloga Danse Macabre opublikowałem 32 wpisy, a więc nieco więcej w 2015 roku.

Najważniejszym wpisem opublikowanym w czerwcu na łamach bloga jest relacja z turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów.

Odnośniki do relacji z wszystkich turniejów znajdziecie TUTAJ.

Ponadto wraz z Maniexem z Maniexite przygotowaliśmy dla was w ramach cyklu Między Młotem a Kowadłem... wywiad z Inkubem, który na co dzień prowadzi bloga Wojna w miniaturze

Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.

czerwcu na blogu opublikowałem cztery inboxy w których przybliżyłem wam zawartość zestawów Ghoul King - Gurthrop od Dark Art StudiosWulfland Captain od BlackChapel MiniaturesGnaws od Kromlech oraz Camp Basing Kit od HQResin.

Wziąłem także udział w #22 edycji FKB, której gospodarzem jest Samhain z bloga Barak Varr, a tematem przewodnim był Święty Graal.

A także zaprezentowałem nagrody ufundowane przez sponsorów czerwcowego turnieju Warheim FS, czyli BlackChapel MiniaturesGameZone Miniatures i Werewoolf Miniatures,  White Knight's Miniature Imperium.

Udostępniłem także wpisy przybliżające kulisy polityki Imperium:  Rada Najwyższa, Prowincje oraz Imperialni elektorzy i Miasta

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.

Ponadto przeprowadziłem drobne naprawy pomnika Magnusa Pobożnego i Fontanny oraz naprawiłem poobijane modele Łowców czarownic.

A także zakończyłem malowanie modeli Orków, TUTAJ możecie obejrzeć jak pomalowałem rdzę, a skończone figurki Zielonoskórych dostępne są TUTAJ oraz TUTAJ i TUTAJ.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#273#274 oraz #275 i #276) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#172#173#174 oraz #175) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Na blogu pojawiły się TUTAJ i TUTAJ także kolejne wpisy z cyklu Muzycznie.
In June on my blog Danse Macabre I posted 32 entries, which is slightly more as in 2015.

The most important entry that I published in June in the pages of the blog is the relationship of the tournament Warheim FS - Laughter of the Dark Gods.


Links to the relationship of all tournaments you can find HERE.

Together with Maniex from Maniexite prepared for you in the series Between a rock and a hard place... interview with an Inkub, who writes the blog Wojna w miniaturze.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.

In June I published on the blog four inbox where I showed you the contents of sets Ghoul King - Gurthrop from Dark Art Studios, Wulfland Captain from BlackChapel Miniatures, Gnaws from Kromlech and Camp Basing Kit from HQResin.


I took part in edition #22 of MBC, hosted by Samhain from blog Barak Varr, and the theme was the Holy Grail.


And I presented prizes funded by the sponsors of the June tournament Warheim FS, that is BlackChapel Miniatures and GameZone Miniatures and Werewoolf Miniatures and  White Knight's Miniature Imperium.


Also provided some entries approximating backstage politics of the Empire: Rada NajwyższaProwincje and Imperialni elektorzy and Miasta


I remind you that all the entries published so far fluffowe (in Polish) are available in the reading room.

I made small repairs the Monument of Magnus the Pious and Fountains and repaired battered models Witch hunters.


I finished the painting models Orcs, HERE you can watch as paint rust and finished figurines Greenskins are available HERE and HERE and HERE.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#273#274 and #275 and #276), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#172#173#174 and #175), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.


On the blog HERE and HERE I posted additional entries in the series Musically.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście Danse Macabre blisko 28k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w czerwcu, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazł się archiwalny wpis przypomniany na portalach społecznościowych w ramach cyklu Blast from the past: Brama z kratą. Wersja 2.0 oraz aktualne wpisy Śmiech Mrocznych Bogów! - Turniej Warheim FS w klubie Inny Wymiar w Katowicach - Relacja z turnieju i Łowcy czarownic - odświeżenie.

Na dzień 30062016 blog posiada 218 obserwatorów i 952 polubień na FB oraz 1810 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre near 28k times, and among the most read posts in June, except during the last sections Chosen of the weekArchival records were reminded of social networks in the series Blast from the past: Brama z kratą. Wersja 2.0 and current entries Laughter of the Dark Gods! - Tournament Warheim FS in the club Inny Wymiar in Katowice - Report from tournament i Witch hunter - refresh.

As at the date 30062016 blog has 218 followers and 952 like it! on Facebook and in 1810 published posts.


***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

środa, 29 czerwca 2016

Galeria: Łowcy czarownic.
Gallery: Witch hunter.

Łowcy czarownic to jedna z moich ulubionych kompanii w Warheim FS. Choć Sigmaryci nie mogą wynająć Ogra, mają ograniczony dostęp do magicznych przedmiotów, jest ich mało i za wszystko płacą więcej, to mają kilka dużych plusów.

Pierwszy to dwóch duchownych, którzy przy odrobinie szczęścia w trakcie kampanii mogą mieć dostęp do modlitwy pozwalającej na przerzut ochrony pancerza i ochrony magicznej.

Drugi to dostęp do pistoletów pojedynkowych i pancerza.

Trzeci tanie psy bojowe...

Ale ja dziś nie o tym. Być może pamiętacie, że łowcy czarownic to jedna z moich pierwszych kompanii, a na pewno najczęściej przewożona. Z biegiem lat modele poobijały się, a farba w kilku miejscach się starła. W związku z tym postanowiłem nieco odświeżyć figurki i naprawić uszkodzenia.

I oto znów łowcy czarownic mogą cieszyć się zasłużoną chwałą!
Witch hunters is one of my favorite companies to Warheim FS. Although Sigmarines can not hire Ogre and have limited access to magical items, a they are few and for all they must pay more, but also they have several big advantages.

The first is the two priests, who with luck during the campaign may have access to the prayer allowing the reroll armor save and ward save.

The second reason is access to the dueling pistols and armor.

And third  is cheap dogs...

But today I do not want to write about it. You may remember that the witch hunters are one of my first company, and certainly the most commonly transported. Over the years, models damaged, and the paint at several sites wiped out. Therefore, I decided to freshen up a miniatures and repair the damage.

And here again, the witch hunters can enjoy a well-deserved glory!


A więcej zdjęć łowców czarownic znajdziecie TUTAJ. A more pictures of witch hunters you found HERE.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.  

wtorek, 28 czerwca 2016

Imperium. Polityka, część 6 - Miasta.

Rody Elektorskie to prawdziwa elita arystokracji. Niższe szczeble hierarchii szlacheckiej zajmują różne rody magnackie. Ich członkowie tytułują się książętami korony, grafami i baronami. Niektórzy wciąż zachowują wpływy związane z ogromnymi nadaniami ziemskimi, będąc niemal udzielnymi władcami podległych sobie obszarów. Inni rządzą tylko swoim zamkiem i okolicznymi wioskami. W ciągu kolejnych pokoleń stopniowo tracili władzę na rzecz kupców i zamożnych mieszczan.

Powstanie klas kupieckich wywołało największe zmiany w Imperium w ostatnich latach. Dzięki kupiectwu rozwinęły się wielkie miasta: Altdorf, Nuln, Talabheim, Middenheim i w ostatnich czasach Kemperbad. Oficjalnie wciąż rządzą nimi Elektorzy, ale realną władzą sprawują rady miejskie, działające w porozumieniu z gildiami kupieckimi, cechami rzemieślników i najważniejszymi Świątyniami.

W przypadku większości obywateli Imperium, urzędnicy którzy mają największy wpływ na ich życie rezydują w najbliższym mieście. Tam właśnie zbiera się podatki, odbywa służbę wojskową, tam mają miejsce procesy sądowe, tam wreszcie prowadzi się handel. Struktura rządów różni się jednak w zależności od miasta. Niektóre z nich mają autokratycznych namiestników wyznaczonych przez władców prowincji, a w innych rządy może sprawować wybrana Rada Miejska, niektórymi miastami włada imperialny plenipotent - bezpośredni reprezentant Imperatora, jeszcze inne wydają się obywać bez ściśle określonych struktur administracyjnych.

Najczęściej o nadaniu praw miejskich decyduje Imperator - najlepszym tego przykładem jest Kemperbad w Reiklandzie - choć często wynika to z politycznej struktury danej prowincji. Niektóre z większych miast mają jednak niezależne przywileje i nadania, dzięki którym nie podlegają władzy Korony ani prowincji. Miasta tego rodzaju są cierniem w oku wszystkich władz wyższych. W takich miastach nie można zbierać podatków, nie wystawiają one również żołnierzy. Wiadomo nawet, o miastach, które były na tyle potężne, że wdawały się w wojnę z władcami prowincji: wszystkie posiadają silne oddziały wojskowe, składające się przede wszystkim z członków Straży Miejskiej. Ponieważ żaden magnat nie może znieść w swym dominium takiego miasta, wielokrotnie zdarzało się, że władcy wyczekiwali jedynie jakiegoś pretekstu, dzięki któremu mogliby je przejąć. W roku wstąpienia na tron obecnego Imperatora, na skutek wyjątkowo złych zbiorów, w mieście Streissen wybuchły zamieszki. Wielka Hrabina Ludmila z Averlandu stwierdziła wówczas, że spacyfikuje zamieszki dopiero wtedy, gdy władze miejskie przekażą na jej rzecz wszystkie swe uprawnienia i wszelkie przywileje miasta. Masakra towarzysząca przejęciu miasta jest jednym z najbardziej niesławnych fragmentów historii ostatnich lat.

Zasięg władzy ciał rządzących miastami (niezależnie od struktury) nie kończy się na murach miejskich. Wszystkie wioski i gospodarstwa w promieniu 15-35 kilometrów cieszą się ochroną miasta, w zamian za to podlegają pod jego prawa i wnoszą podatki do kasy. W te ostatnie sprawy często wtrąca się jednak władza wyższego rzędu.

Miasta i miasteczka w Imperium są zbudowane z drewna, kamienia i cegły oraz wszelkich innych surowców, jakie są pod ręką. Style architektoniczne różnią się znacznie, chociaż niewątpliwie najpopularniejszych jest tzw. pruski mur. Lokalne warunki i wymagania decydują o rodzaju używanych materiałów - starsze, solidne domy mogą być wykonane z kamienia, podczas gdy współczesne zamożniejsze mieszkania buduje się przeważnie z cegły. Dachy pokrywa się strzechą, gontami lub dachówkami.ciąg dalszy nastąpi...
(a wszystkie wpisy fluffowe opublikowane dotychczas dostępne są w czytelni).

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

poniedziałek, 27 czerwca 2016

Figurkowy Karnawał Blogowy. Edycja #22: Święty Gral.

Witam szanowne państwo-draństwo w dwudziestej drugiej odsłonie Figurkowego Karnawału Blogowego

Gdyby jeszcze ktoś z szanownego państwa-draństwa czytających Danse Macabre nie wiedział, FKB to inicjatywa którą w polskiej wargamingowej blogosferze rozpoczął Inkub prowadzący bloga Wojna w miniaturze.


Do tej pory, co łatwo wywnioskować po tytule posta, odbyło się dwadzieścia jeden edycji, których podsumowania znajdziecie TUTAJ


Gospodarzem dwudziestej drugiej edycji jest Samhain, którzy na łamach bloga Barak Varr opublikowali wprowadzenie zawierające temat na czerwiec, czyli Święty Gral!

 1. unikatowa figurka, której zdobycie kosztowało Ciebie sporo wysiłku?
 2. metoda malarska/rzeźbiarska, która sprawiała sporo problemów, ale udało się ją opanować?
 3. poziom, który chcesz osiągnąć przy kolekcjonowaniu/graniu?
 4. coś bardziej prostszego w interpretacji… może po prostu pokaż Świętego Graala?
 5. coś co odkładasz „na później” z różnych przyczyn?
 6. coś zupełnie innego, co przychodzi Tobie na myśl… Twój cel, pragnienie, które właśnie spełnisz!?
To tyle tytułem wstępu, zapraszam do lektury.
***
Mój figurkowy Święty Gral?

Mam taki, choć nie jest to figurka, nie jest to narzędzie, chemia modelarska czy inny przedmiot.

Moim figurkowym Świętym Gralem jest miejsce InnyWymiar i klub Szybki Szpil. To właśnie w Innym Wymiarze organizuję turnieje Warheim FS, a w czwartkowe popołudnia spotykam się ze znajomymi ale nie tylko…

…to także miejsce do którego można przyjść napić się kawy, obejrzeć mecz i pogadać.

To tyle. Poniżej szanowne państwo-draństwo znajdzie trochę historii i zdjęć.

Czym jest Szybki Szpil?

Szybki Szpil w skrócie i potocznie, a w pełnej nazwie Klub Gier Wszelakich Szybki Szpil. W roku 2004 utworzono Tyski Klub Warhammera Szybki Szpil, który był związkiem fanów gry Warhammer Fantasy Battle

Początkowo i aż do 2015 r. Szybki Szpil zrzeszał tylko graczy WFB. Od 2015 r. otworzyliśmy się na wszystkie systemy i gry, zmieniając swoją nazwę na Klub Gier Wszelakich Szybki Szpil

Początki Klubu są ściśle związane z miastem Tychy, z którego pochodzą jego założyciele i pierwsi Klubowicze. 

Szybki Szpil działa głównie na terytorium Śląska, ale wspiera organizacyjnie również inne regiony kraju. 

Do 2015 roku Klub nie miał swojej stałej siedziby. Obecnie jest nią Centrum Gier Inny Wymiar

Celem istnienia Klubu jest rozwijanie środowisk graczy i organizacja ich społeczności, jak także dbanie o dobra zabawę Klubowiczów. Założyliśmy Stowarzyszenie będące organizacja pożytku publicznego, którego statutowymi założeniami są cele przyświecające Klubowi. 

Nieustannie się rozwijamy. Jesteśmy stale rosnącą grupą entuzjastów gier, głównie w klimatach fantasy i science-fiction, lecz nie tylko. Jeżeli podzielasz nasze pasje i lubisz dobrą zabawę to serdecznie zapraszamy Cię do naszego grona, abyśmy wspólnie mogli działać na rzecz naszych wspólnych celów.

Czym jest Inny Wymiar?

Centrum Gier Inny Wymiar jest siedzibą Klubu Gier Wszelakich Szybki Szpil. Miejscem, którego celem jest bycie synonimem dobrej zabawy na najwyższym poziomie oraz miejscem do gry w najlepszych warunkach we wszelkie gry świata.

W Innym Wymiarze znajdują się dwa sklepy hobbystyczne Gnom i Flamberg. Wspólnie staramy się definiować dla Was zabawę na najwyższym poziomie w Polsce i nie tylko.

W naszym centrum gier mieści się również Escape Room Ucieczka z Czarnej Perły stanowiący dodatkową atrakcję dla jego gości.

Inny wymiar mieści się w Katowicach przy ulicy Dębowa 49.


***
I to by było na tyle. Mam nadzieję, że szanowne państwo-draństwo nie znudziło się za bardzo lekturą powyższego wpisu. Zostało jeszcze kilka dni, więc zachęcam was do udziału w #22 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego oraz propagowania inicjatywy wśród znajomych. Publikujcie wpisu na swoich blogach lub blogach swoich znajomych, a o wpisach informujcie w komentarzach na łamach bloga Barak Varr.

***
Przy okazji niniejszej publikacji pozwoliłem sobie dość bezczelnie umieścić w tekście kilka odnośników do wpisów zamieszczonych między innymi na Danse Macabre w latach przeszłych z nadzieją, że szanowne państwo-draństwo znajdzie trochę czasu by przeczytać to, co wówczas z różnych powodów udostępniłem. Jeśli więc jeszcze tego nie uczyniliście, możecie zrobić mi dobrze i kliknąć na wyróżnione pogrubieniem odnośniki, a jeśli uznacie to za warte waszego zachodu, zostawcie po sobie ślad w postaci komentarza.

I to wszystko na dzisiaj. Jeśli szanownemu państwu-draństwu spodobał się wpis i chcecie mi zrobić dobrze to udostępniajcie post oraz zostawcie po sobie ślad klikając na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

niedziela, 26 czerwca 2016

Zebrane z tygodnia #276/Chosen from the week #276

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #276 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #276 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre pokazałem wam nagrody ufundowane przez White Knight's Miniature Imperium, które można było wygrać 11 czerwca na turnieju Warheim FS oraz udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Natomiast Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze opublikował tłumaczenie wywiadu przeprowadzonego z Philem Lewisem przez Orlygga z Realm of Chaos 80s.
 • Ponadto na Danse Macabre zamieściłem relację z turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów, który odbył się 11 czerwca w Katowicach.
 • Last week on pages of the blog Danse Macabre showed you the prizes funded by White Knight's Miniature Imperium, which could win the tournament on June 11 Warheim FS and has provided another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL/ENG)
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze published a translation of an interview with Phil Lewis by Orlygg from the Realm of Chaos 80s. (PL)
 • On Danse Macabre posted the relationship with the tournament Warheim FS - Laughter of the Dark Gods, which took place on June 11 in Katowice. (PL/ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Dave na swoim blogu Wargaming Tradecraft udostępnił poradnik w którym krok po kroku pokazał swój pomysł na malowanie włosów.
 • Zaś na łamach bloga Domus project dostępny jest poradnik z którego możecie dowiedzieć się jak samodzielnie zrobić miniaturowe cegły.
 • Natomiast Morback na łamach bloga Le Blog de Kouzes opublikował poradnik w którym przedstawił kolejne etapy malowania modelu Blood Warriors.
 • Dave on his blog Wargaming Tradecraft released a guide in which the step-by-step showed his idea to paint hair. (ENG)
 • On the blog Domus project you can read the tutorial on how to make by yourself a miniature bricks. (ENG)
 • And Morback on Le Blog de Kouzes released tutorial about painting step-by-step model Blood Warriors. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Arbal na łamach Coloured Dust opublikował recenzję popiersia Harald od Heroes and Villains Miniatures.
 • Pablo na blog de Pablo El Marques otworzył pudełko z modelem Asharah od Raging Heroes.
 • Ponadto w minionym tygodniu na łamach bloga Danse Macabre zaprezentowałem wam zestaw Camp Basing Kit od HQResin.
 • Arbal on the pages Coloured Dust published review Harald busts of Heroes and Villains Miniatures. (PL/ENG)
 • A Pablo on the pages blog de Pablo El Marques opened the box with the model Asharah from Raging Heroes. (ESP)
 • Last week on the blog Danse Macabre I present to you a set of Camp Basing Kit from HQResin. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #22 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Danse Macabre oraz shadow grey i Sobie maluję.
 • Piotr na blogu Fanboj i Życie napisał post o ludzkich supermocach.
 • Z kolei KorNat udostępnił na swoim blogu PinAtWar trzy sztandary, które można wykorzystać w skali 28 mm.
 • Entries published within the #22 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Danse Macabre and shadow grey and Sobie maluję. (PL/ENG)
 • Piotr on the blog Fanboj i Życie wrote a post about human superpowers. (PL)
 • And KorNat made available on his blog PinAtWar three banners that can be used to scale 28 mm. (PL/ENG)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Aenur, the Sword of Twilight painted by Anna Shestakova.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.