niedziela, 31 grudnia 2017

Podsumowanie miesiąca. Grudzień.
Summary of the month. December.

grudniu na DansE MacabrE opublikowałem 37 wpisów, a więc więcej niż w 2016 roku.

W ostatnim miesiącu 2017 roku założyłem profil na Patronite.pl i od teraz Wy możecie wspierać mnie także za pośrednictwem tego serwisu.

Udostępniłem galerię pomalowanego zestawu Wooden Road Signs od Ristuls EM...

...oraz rekrutowałem Wielkie Szczury od HQ Resin i Rynsztokowców od GW do Zwiadowczego stada klanu Eshin do Warheim FS.

Zaproponowałem także zasady Dziennika Drużyny do Warheim FS.

grudniu na blogu opublikowałem cztery recenzjeThe Skavenblight Scramblers od Games Workshop, G-Mat: Forgotten Realm od GameMat.eu oraz Dead Cattle Terrains od Ristuls Extraordinary Market i Guardsmen Backpacks od Kromlech.

Opublikowałem trzy raporty bitewne (TUTAJ oraz TUTAJ TUTAJ) z rozgrywek WFS.

W ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu ukazał się wywiad z Findarem z bloga Diariusz RPG.


Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.


Wziąłem także udział w #40 edycji FKB (TUTAJ oraz TUTAJ i TUTAJ), której wraz z Maniexem i Repentią byłem gospodarzem, a tematem przewodnim była Świąteczna Wymiana Figurkowa.

Podsumowanie #40 edycji FKB przygotowała Repentia i znajdziecie je TUTAJ.

TUTAJ i TUTAJ możecie obejrzeć postępy z budowy Budynku zamożnego mieszczanina.


Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię ImperiumLiga OstermarkuLudność, Historia i polityka oraz Język, Relacje z sąsiednimi prowincjami, Barwy prowincji, Religia i Znaczące miejsca.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


grudniu zaprezentowałem nagrody ufundowane na turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap przez Kromlech oraz Scibor MM oraz SpellCrow.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#351#352#353 oraz #354 i #355) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#241) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Ponadto zamieściłem #79 oraz #80 wydanie serii Muzycznie oraz opublikowałem wpis z okazji Bożego Narodzenia.

Na blogu pojawił się także kolejny wpis firmowy.
In December on DansE MacabrE I posted 37 entries, so a little more than in 2016.

In the last month of 2017, I set up a profile on Patronite.pl and from now on you, dear readers, can also support me through this website.

I posted a gallery of painted Wooden Road Signs od Ristuls Extraordinary Market...

...and I recruit models Giant Rats from HQ Resin and 
Gutter Runners from Games Workshop to warband Night runners from Clan Eshin to the Warheim FS.

I also proposed the rules Warbands Diary to Warheim FS game.

In 
December , on the blog, I published four reviewsThe Skavenblight Scramblers from Games Workshop, G-Mat: Forgotten Realm from GameMat.eu and Dead Cattle Terrains from Ristuls Extraordinary Market and Guardsmen Backpacks od Kromlech.

I published three after battle reports (HERE and HERE 
and HERE) from the competition and Warheim FS.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog published interviews with Findar from Diariusz RPG.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I took part in edition #40 of MBC (HERE and HERE and HERE), which together with Maniex and Repentia I was host and the theme was Christmas Exchange Miniatures.

Summary #40 edition MBC prepared and published Repentia and you can find it HERE.

HERE and HERE you can watch the progress of the construction of the Building a wealthy burgher.


I have also made entries about the history and geography of the EmpireLeague of Ostermark: Ludność, Historia i polityka and Język, Relacje z sąsiednimi prowincjami, Barwy prowincji, Religia and Znaczące miejsca.


I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


In 
December I presented the prizes sponsored at the Warheim FS tournament - Cursed Ratcatcher by Kromlech and Scibor Monstrous Miniatures and SpellCrow.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#351, #352, #353 and #354 and #355), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#241), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.


In addition, I placed #79 and #80 edition of the series Musically, and published a Christmas entry.

I have also published another duty post in the blog.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 48.5k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w grudniu, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Rekrutacja: Zwiadowcze stado klanu Eshin - Wielkie szczury oraz Recenzja: Dead Cattle Terrains od Ristuls Extraordinary Market Oldenlitz. Budynek zamożnego mieszczanina, część 9.


Na dzień 31122017 blog posiada 239 obserwatorów i 319 polubień na nowym fanpage on FB 
oraz 2370 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE more than 48.5k times, and among the most read posts in December, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Recruitment: Night runners from Clan Eshin - Giant Rats and Reviews: Dead Cattle Terrains from Ristuls Extraordinary Market and 
Oldenlitz. Building a wealthy burgher, Part 9.


As at the date 31122017 blog has 239 followers and 319 like it! on new fanpage on Facebook
 and in 2370 published posts.


***

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Zebrane z tygodnia #355.
Chosen from the week #355.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #355 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #355 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

City Watch by Jaeckel Alone.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Ligii Ostermarku...
 • ...na blogu zaprezentowałem także nagrody ufundowane na turniej Warheim FS przez SpellCrow...
 • ...oraz udostępniłem kolejny raport z rozgrywki Warheim FS.
 • In the pages of the blog DansE MacabrE I published another portion of information about the League of Ostermark... (PL)
 • ...on the blog I also presented prizes funded for the Warheim FS tournament by SpellCrow...
 • ...and I shared another Warheim FS report.


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Nazroth na łamach swojego bloga Scar Hand Painting opublikował wpis w którym wyjaśnia dlaczego używa czarnego podkładu do malowania figurek.
 • Z kolei Dwalthrim na blogu Kuźnia Dwalthrima prezentuje jak efektowanie zwaloryzować makiety do gier bitewnych.
 • A Allen na łamach bloga SpikeyBits ujawnia sekrety skutecznego czyszczenia aerografu.
 • Nazroth in the pages of his blog Scar Hand Painting has posted an entry in which he explains why he uses a black primer for painting miniatures. (ENG)
 • Dwalthrim in the pages of his blog Kuźnia Dwalthrima presents how effective to valorise models for battle games. (PL)
 • Allen in the pages of the SpikeyBits blog reveals the secrets of effectively cleaning the airbrush. (ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Arbal rozpakował na łamach swojego bloga Coloured Dust popiersie Martina od Nuts Planet.
 • Natomiast na stronach bloga SpikeyBits możecie obejrzeć recenzję zestaw Japan Exclusive Space Marines od Games Workshop.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem recenzję zestawu Guardsmen Backpacks od Kromlech.
 • Arbal unpacked Martina bust from Nuts Planet on the pages of his blog Colored Dust. (PL/ENG)
 • On the SpikeyBits blog pages you can watch reviewes the Japan Exclusive Space Marines set from Games Workshop. (ENG)
 • I published a review of the Guardsmen Backpacks from Kromlech on the pages of the DansE MacabrE blog. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Na łamach bloga Game of Travel możecie zapoznać się z relacją z wydarzenia 2nd Polish Oldhammer Weekend 2017.
 • Z kolei Tony na Dampf's Modelling Page udostępnił relację z Scale Model World 2017.
 • Zaś na FB profilu RUSTO dostępne są zdjęcia wykonane na Lucca Comics and Games 2017.
 • On the pages of the Game of Travel blog you can read the relation from the 2nd Polish Oldhammer Weekend 2017 event. (PL)
 • Tony in the pages of his blog Dampf's Modeling Page shared photos from Scale Model World 2017. (ENG)
 • On FB profile RUSTO are available photos taken on Lucca Comics and Games 2017. (ENG)


Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2017.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 12-29-17.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2017. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 12-29-17. (ENG)


Inne   ]|[   Others

 • Repentia podsumowała na łamach bloga DansE MacabrE #40 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim była II Świąteczna Wymiania Figurkowa. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog Hakostwo, gdzie Kapitan Hak ogłosi wkrótce temat #41 wydania FKB.
 • Z kolei Piotr na łamach swojego bloga Fanboj i Życie w dwuczęściowym wpisie (TUTAJ i TUTAJ) przedstawił potwory znane z uniwersum Wiedźmina.
 • Zaś Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował #7 odcinek cyklu Młotem po uszach w którym zaprezentował kolejny przebój krasnoludzkiej muzyki.
 • Repentia summarized on her blog DansE MacabrE #40 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was II Christmas Miniature Exchange. If you are interested about the next edition, look on blog Hakostwo, where Kapitan Hak announced soon on the #41 issue of MBC. (PL)
 • Piotr in the pages of his blog Fanboj i Życie in a two-part entry (HERE and HERE) presented the monsters known from the Witcher universe. (PL)
 • And Kapitan Hak on his blog Hakostwo published #7 episode of the series Hammer on the ears which he presented the dwarven music hits. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

sobota, 30 grudnia 2017

Podsumowanie #40 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego.
II Świąteczna Wymiana Figurkowa.

Witajcie!

Dzięki QC oraz Maniexowi w grudniu miałam przyjemność poprowadzenia #40 edycji 
Figurkowego Karnawału Blogowego, który jednocześnie był #2 edycją Świątecznej Wymiany Figurek.

Pomimo nawału pracy zawodowej starałam sensownie ogarnąć to wydarzenie, choć na początku nie obyło się bez wpadek. Dzięki za wyrozumiałość i pomoc.

Dzięki Wam wydarzenie po raz kolejny zakończyło się sukcesem. Gratuluję!
ŚWF bezpośrednio wzięło udział 19 uczestników, wśród których znaleźli się: Bird, Asterix, Torin, Koyoth, Anolecrab, Dominik, DominigBrushlicker, Kamil, Luca Lagao, Maniex, Bahior, Skavenblight, Findar, Groan, Beszcza oraz Tomasz, a także Potsiat i QC.

Po otrzymaniu zgłoszeń przystąpiłam do losowania, które ustali kto dla kogo będzie malował modele. I tak jak zapewne już sami ustaliliście postał wymieniony wyżej łańcuch...

...a ja rozesłałam Wam informacje z danymi osoby, dla której pomalowaliście modele.

I tak nadeszła druga połowa grudnia 2017 i prezenty wyruszyły za pośrednictwem poczty do adresatów.

Poniżej pozwoliłam sobie wypunktować Wasze blogi oraz umieścić odnośniki do pomalowanych i otrzymanych modeli.

Lista jeszcze nie jest kompletna, ponieważ nie wszyscy uczestnicy opublikowali wpisy. W miarę publikacji będę uzupełniała wpisy.

 1. Bird z Tabletop Bastards (pomalowany, otrzymany)
 2. Asterix z Blog Valadoru (pomalowany, otrzymany)
 3. Torin z Paint Crime Site (pomalowanyotrzymany)
 4. Koyoth z shadow grey (pomalowany, otrzymany)
 5. Anolecrab z Krypta Królów (pomalowany, otrzymany)
 6. Dominik z Wroc War (pomalowany, otrzymany)
 7. Dominig z Kostka Domina (pomalowany, otrzymany)
 8. Brushlicker z Brushlicker Studio (pomalowany, otrzymany)
 9. Kamil z Zielony Skaven (pomalowany, otrzymany)
 10. Luca Lagao z Gorzej się nie da... (pomalowany, otrzymany)
 11. Maniex z Maniexite (pomalowany i otrzymany)
 12. Bahior z The Dark Oak (pomalowany i otrzymany)
 13. Skavenblight z Hakostwo (pomalowany, otrzymany)
 14. Findar z Diariusz RPG (pomalowany, otrzymany)
 15. Groan z Dziennik Groana (pomalowany, otrzymany)
 16. Beszcza z Beszcza bloguje (pomalowany i otrzymany)
 17. Tomasz z Sobie maluje... (pomalowany, otrzymany)
 18. Potsiat z Gangs of Mordheim (pomalowany, otrzymany)
 19. QC z DansE MacabrE (pomalowany, otrzymany)


Raz jeszcze gratuluję wam udanej zabawy!


***
W styczniu FKB wraca na normalne tory, a gospodarzem #41 edycji będzie Kapitan Hak z bloga Hakostwo.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.