czwartek, 31 marca 2016

Podsumowanie miesiąca. Marzec./Summary of the month. March.

Marzec na Danse Macabre to 34 wpisy, a więc nieco więcej w 2015 roku.

Miesiąc rozpocząłem od rocznicowego wpisu z okazji 5-cia istnienia forum Azylium.

Na blogu opublikowałem trzy inboxy i przybliżyłem wam zawartość pudełek z zestawem Food Supplies Terrains od Ristuls Extraordinary Market oraz Wychodek od Mini Monsters i Goblin Pirates Salty Dogs od Kromlech.

Wziąłem także udział w prowadzonej przez Pepe #19 edycji FKB, której tematem przewodnim był znacznik i/lub filler i pomalowałem zestaw Cursed Fantasy Treasure Terrains od Ristuls Extraordinary Market, a TUTAJ znajdziecie relację z malowania zestawu.

marcu kontynuowałem także publikowanie raportów bitewnych z rozgrywek w Warheim FS i zamieściłem trzy relacje z rozgrywek wg scenariuszy Potyczka, Fontanna oraz Dzwon Księcia Chaosu i Wieża Magusa.

A także zaprezentowałem nagrody ufundowane przez sponsorów czerwcowego turnieju Warheim FS, czyli Deep-Cut Studio oraz Kromlech i Thomarillion.

Oprócz zaprezentowanych powyżej wpisów w marcu udostępniłem także kolejne wpisy z serii historia i geografia ImperiumCzas wymieść wszystkie śmieci! oraz Słowa, słowa, słowa i Morze i ląd, a także na Wschód, zachód, północ i południe. Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.

Ponadto, Sister of Mercy przygotowała lekką, podzieloną na tomy, wersję podręcznika do Warheim FS: tom 1 z 6, 2 z 6 oraz 3 z 6 i 4 z 6.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#260#261#262 oraz #263) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa Podsumowań Tygodnia (#159#160#161 oraz #162) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Oraz wraz z wami świętowałem Wielkanoc i Triduum paschalne oraz zamieściłem na blogu kolejne wydanie cyklu Muzycznie.
In March on my blog Danse Macabre posted 24 entries, which is slightly more as in 2015.

Month started from the entry on the occasion of five years of existence forum Azylium.

On the blog I posted three inbox, showing you the contents of the boxes with set Food Supplies Terrains from Ristuls Extraordinary Market and Outhouse  from Mini Monsters and Goblin Pirates Salty Dogs from Kromlech.

He also took part in the #19 edition of Miniatures Blog Carnival, hosted by Pepe, and the theme was the Markers and/or Fillers. On the occasion of I painted the set Cursed Fantasy Treasure Terrains from Ristuls Extraordinary Market.

In January, also I continued publishing after battle reports with Warheim FS and posted four after battle reports from the game by scenarios Skirmish and Fountain and The bell of the Prince of Chaos and Magus tower.

And I presented prizes funded by the sponsors of the June tournament Warheim FS, that is Deep-Cut Studio and Kromlech and Thomarillion.

Apart from the abovementioned entries in March at Danse Macabre also I provided some additional entries in the series history and geography of the Empire: the Czas wymieść wszystkie śmieci! and Słowa, słowa, słowa and Morze i ląd and Wschód, zachód, północ i południe. I remind you that all the entries published so far fluffowe (in Polish) are available in the reading room.

Moreover, with the Sister of Mercy prepared light, divided into volumes rulebook version of the Warheim FS: Volume 1 of 6 and 2 of 6 and 3 of 6 and 4 z 6.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#260#261#262 and #263), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#159#160#161 oraz #162), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.

Moreover, together with you celebrated Easter and the Paschal Triduum and posted on the blog next release cycle Musically


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście Danse Macabre ponad 16k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w marcu, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, pierwsze miejsce zajął inbox zestawu Food Supplies Terrains od Ristuls Extraordinary Market oraz Wychodek od Mini Monsters i raport Fontanna.

Na dzień 31032016 blog posiada 215 obserwatorów i 885 polubień na FB oraz 1714 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre over 16k times, and among the most read posts in March, except during the last sections Chosen of the week, first place went inbox Food Supplies Terrains od Ristuls Extraordinary Market oraz Outhouse od Mini Monsters i raport Fountain.

As at the date 31032016 blog has 215 followers and 885 like it! on Facebook and in 1714 published posts.
***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Raport bitewny: Wieża Magusa - Łowcy czarownic vs Elfowie Wysokiego Rodu.
After battle report: Magus tower - Witch hunters vs High Elves.

Witajcie!

Gdyby ktoś z szanownego państwa-draństwa jeszcze nie czytał, to na Danse Macabre dostępne są odnośniki do relacji z turnieju Warheim FS, który odbył się 30 stycznia 2016 roku w klubie Inny Wymiar w Katowicach przy ulicy Dębowa 49.


Natomiast dziś mam mam dla was raport bitewny z potyczki według zasad scenariusza Wieża Magusa, którą wraz z Radzikiem rozegrałem w marcu w klubie Inny Wymiar.

Ponadto, w poniższym raporcie możecie przyjrzeć się także bliżej macie do gry Wargames terrain mat – Cobblestone od Deep-Cut Studio.

Deep-Cut Studio jest jednym ze sponsorów czerwcowego turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów, a mata do gry będzie jedną z nagród które będzie można wygrać w trakcie wydarzenia.
Hello!

If any of you have not yet read on Danse Macabre are links to the relationship of the tournament Warheim FS, which took on 30 January 2016 in the club Inny Wymiar in Katowice at Dębowa 49 Street.

And today I have for you overdue after battle report by the rules scenario Magus tower, which together with Radzik I played in March in the club Inny Wymiar.

Furthermore, in this report you can also look at the closer mat to the game Wargames terrain mat – Cobblestone from the Deep-Cut Studio.

Deep-Cut Studio is one of the sponsors of the June tournament Warheim FS - Laughter Dark Gods and the mat to the game will be one of the prizes that will be won in the course of events.

Przygotowanie do bitwy   |   Preparing for battle
Po kilku starciach stoczonych w ruinach Oldenlitz kompania Łowców czarownic dotarła wreszcie pod Wieżę Magusa, w której zamknął się przeklęty czarnoksiężnik.

Niestety nim Łowcy czarownic zdołali wyważyć chronione magią wrota do posępnej wieży, w ruinach miasta pojawił się nowy wróg. Oto bowiem plugawi Elfowie Wysokiego Rodu przybyli na ratunek uwięzionemu wewnątrz budynku czarnoksiężnikowi.


Łowcy czarownic stłoczeni na schodach wieży zostali zdradziecko zaatakowani przez Elfów, którzy ze znacznej odległości razili ludzi wystrzelonymi w łuków strzałami...
After a few battles fought in the ruins Oldenlitz  campaign Witch hunters finally reached the tower Magus, which closed damned a sorcerer.

Unfortunately, the Witch hunters failed to break the magic protected the gates to the gloomy tower. And in the ruins of the city there is a new enemy. Behold, they defile the High Elves came to the rescue trapped inside the building sorcerer.

Witch hunters crowded on the stairs of the tower were treacherously attacked by Elves, who from a distance shooting people with arrows releases on the bows...

Początek   |   Beginning
Inkwizytor postanowił podzielić kompanię na dwie grupy.

I tak Flagelanci wraz z Zelotami ze słowami Litanii nienawiści na ustach, w akompaniamencie ujadania Psów ruszyli w kierunku Elfów. 

Jednak łucznicy Elfów skutecznie unikali walki wręcz, zasypując za to nacierających Sigmarytów deszczem strzał. 

I choć z początku nieskuteczny, to w końcu ostrzał Elfów zaczął zbierać żniwa. 

Pierwszy padł na ziemię przeszyty strzałami Flagelant, po nim padł Zelota i strącony z tarasu Kusznik z Tilei. Również jeden z Łowców czarownic został raniony posłaną z oddali strzałą...
Inquisitor decided to divide a company into two groups.

And so Flagellant with Zealots with the words of the Litany of hatred on his lips, a chorus of barking dogs moved in the direction of the Elves.

However, Elven archers successfully avoided combat, spraying for oncoming human rain shot.

And although at first ineffective, then finally firing the Elves began to gather the harvest.

The first fell to the ground pierced by arrows Flagelant, after it fell Zealot and knocked off from the terrace The crossbowman of Tilea. Also, one of the witch hunters was wounded a deputy from afar arrow...

Rozwinięcie   |   Battle...niewiele lepiej wiodło się Łowcom czarownic w walce wręcz. Bo choć pierwsze dopadły wroga Psy, to jednak zwierzęta nie podołały Mistrzowi Miecza, który bez wysiłku unieszkodliwił agresywnego czworonoga. Również drugi z Flagelantów padł potraktowany toporem Białego Lwa.

I choć stojących na schodach Łowców czarownic skutecznie chroniły odmawiane przez duchownych modlitwy, to Sigmaryci nie byli w stanie odpowiedzieć skutecznym ostrzałem, bowiem pistolety pojedynkowe nie mogły równać się zasięgiem z łukami Elfów.
... not much better were doing Hunter witch in combat. Because although the first enemy caught up with dogs, however, the animals have not defeated the Master Sword, which effortlessly neutralize aggressive pet. Also, the second Flagelantów fallen treated ax of the White Lion.

And while standing on the steps of the Witch hunters effectively protect recited by the clergy prayer, Sigmarites were not able to answer an effective attack, since dueling pistols could not match the reach of the arches of the Elves.

Zakończenie   |   End
Inkwizytor nie mogąc stawić czoła kryjącym się w oddali Elfom, którzy miast walczyć twarzą w twarz, niczym szczury kłębili się na murach, wydał rozkaz odwrotu i Łowcy czarownic ustąpili pola czarnoksiężnikom z Ulthuanu.

I choć Elfowie Wysokiego Rodu obronili ukrytego za murami wieży kamrata, to sami zapłacili za to wysoką cenę. Oto bowiem na polu bitwy pojawiła się grupa toczonych zarazą mieszczan, która ku uciesze Nurla, rozsiewała plagę wśród ruin miasta, a zdradliwa choroba dotknęła wszystkich obecnych na polu bitwy wojowników.

Jak się później okazało większość zarażonych przeżyła, zaraza zabiła tylko, Sigmarowi niech będą dzięki!, przeklętego Maga Elfów Wysokiego Rodu, który padł powalony gorączką i skonał w męczarniach.
Inquisitor can not face hiding in the distance Elves, who are the cities to fight face to face, like rats milled about on the walls, he gave the order to retreat and witch hunters resigned field warlocks of Ulthuan.

And while the High Elves defended hidden behind the walls of the tower companion, it themselves paid a high price. Behold on the battlefield appeared in the group infected with plague townspeople who to the delight of Nurla, he sowed plague among the ruins of the city, and the treacherous disease touched everyone present on the battlefield warriors.

As it turned out, most infected survived the plague killed only, Sigmar be praised!, damn mage of the High Elves, who fallen struck down by fever and died in agony.

Posłowie   |   Epilogue

I na koniec kilka zdjęć maty do gry Wargames terrain mat - Cobblestone od Deep-Cut Studio.

And finally some pictures of the mat to play Wargames terrain mat - Cobblestone from the Deep-Cut Studio.
***

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !
.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

środa, 30 marca 2016

Podręcznik do Warheim FS, wersja lekka, tom 4 z 6.

Przygotowałam czwarty z sześciu tomów podręcznika w wersji lekkiej.

Podręcznik z zasadami liczący 106 stron można pobrać z DropBoxa.Tom z zasadami magii zawiera następujące rozdziały: Stygmaty Chaosu, Magia, Modlitwy, Indeks.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

wtorek, 29 marca 2016

Figurkowy Karnawał Blogowy. Edycja #19: Znacznik/Filler

Witam szanowne państwo-draństwo w dziewiętnastej odsłonie Figurkowego Karnawału Blogowego.

Gdyby jeszcze ktoś z was czytających Danse Macabre nie wiedział, FKB to inicjatywa którą w polskiej wargamingowej blogosferze rozpoczął Inkub prowadzący bloga Wojna w miniaturze.

Do tej pory, jak zapewne wywnioskowaliście po tytule posta, odbyło się osiemnaście edycji, których podsumowania znajdziecie TUTAJ.

Gospodarzem dziewiętnastej edycji jest Pepektóry na łamach bloga Fantasy w miniaturze opublikował wprowadzenie zawierające temat na luty, Znacznik/Filler.

To tyle tytułem wstępu, zapraszam do lektury.
***

W ramach #19 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pomalowałem znaczniki kosztowności od Ristuls Extraordinary Market, który to zestaw na łamach bloga zrecenzowałem jakiś czas temu.


Byś może szanowne państwo-draństwo pamięta, że jakiś czas temu pomalowałem pierwszy zestaw znaczników kosztowności......oraz barykady...


...i zniszczone zaprzęgi...

...a także znaczniki pułapek.
***
I to by było na tyle. Mam nadzieję, że szanowne państwo-draństwo nie znudziło się za bardzo lekturą powyższego wpisu. Zostało jeszcze kilka dni, więc zachęcam was do udziału w #19 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego oraz propagowania inicjatywy wśród znajomych. Publikujcie wpisu na swoich blogach lub blogach swoich znajomych, a o wpisach informujcie w komentarzach na łamach bloga Fantasy w miniaturze.

***
Przy okazji niniejszej publikacji pozwoliłem sobie dość bezczelnie umieścić w tekście kilka odnośników do wpisów zamieszczonych między innymi na Danse Macabre w latach przeszłych z nadzieją, że szanowne państwo-draństwo znajdzie trochę czasu by przeczytać to, co wówczas z różnych powodów udostępniłem. Jeśli więc jeszcze tego nie uczyniliście, możecie zrobić mi dobrze i kliknąć na wyróżnione pogrubieniem odnośniki, a jeśli uznacie to za warte waszego zachodu, zostawcie po sobie ślad w postaci komentarza.

I to wszystko na dzisiaj. Jeśli szanownemu państwu-draństwu spodobał się wpis i chcecie mi zrobić dobrze to udostępniajcie post oraz zostawcie po sobie ślad klikając na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.