niedziela, 30 września 2018

Podsumowanie miesiąca. Wrzesień.
Summary of the month. September.

We wrześniu na blogu opublikowałem 30 postów, więcej niż w 2017 roku.

Dzięki Wam niedawno mogłem świętować 1.500.000 wyświetleń bloga DansE MacabrE.


Wziąłem udział w #49 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego, którego tematem przewodnim była Jesień!

Ponadto pomalowałem modele Łowcy niewolników oraz Mistrza Inżyniera i Czarnoksiężnika do drużyny Krasnoludów Chaosu z Zorn Uzkul.

A także rekrutowałem modele Magistrów Magii Światła, Ognia oraz Niebios i Ametystu do Warheim FS.

Zaprezentowałem gadżety oraz nagrody ufundowane na turniej Warheim FS przez Mini Monsters i Rotten Factory.

Udostępniłem pięć recenzjiExo-Lord Fur Cloaks od ANVIL industry, Wild West Basing Kit od HQResin oraz Doors i Dwarf Defense Line od Mini Monsters.

Z kolei w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu DansE MacabrE ukazał się wywiad z ZupkaChinska z bloga Glued Fingers Blog.

A odnośniki do wszystkich opublikowanych do tej pory wywiadów w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.

Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię ImperiumHistoria i polityka, Język oraz Relacje z sąsiednimi prowincjami i Religia Wielkiego Hrabstwa Sudenlandu.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#390#391#392 oraz #393 i #394).

Na blogu znajdziecie także #86 oraz #87 cyklu Muzycznie, a także kolejne fragmenty podręcznika do Warhammer FRP.
In September, I published 32 posts in the pages of the DansE MacabrE blog, so more than in 2017.

Thanks to you, I've recently been able to celebrate 1,500,000 views of the DansE MacabrE blog.

I took part in the #49 edition of the Miniature Blog Carnival, the theme of which was Autumn!

In addition, I painted the models Slave hunter and Master Engineer and Sorcerer the company Chaos Dwarves from Zorn Uzkul.

I also recruited Wizards Lore of Light and Fire and Heavens and Death to Warheim FS.

I presented gadgets and prizes funded for the Warheim FS tournament by Mini Monsters and Rotten Factory.

In September, I published five reviews on the blog: Exo-Lord Fur Cloaks from ANVIL industry, Wild West Basing Kit from HQResin and Doors and Dwarf Defense Line from Mini Monsters.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog DansE MacabrE published interview with ZupkaChinska from blog Glued Fingers Blog.

Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I have also made entries about the history and geography of the EmpireHistory and politics, Language and Relations with neighboring provinces and Religion of the Grand County of Sudenland.

I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


I published subsequent editions Chosen of the week (#390, #391, #392 and #393 and #394).

On the blog you will find the #86 and #87 Musically cycle, and next fragments the rulebook for Warhammer FRP.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 31k razy, a wśród najczęściej czytanych postów, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Galeria: Johann Schweinepulver, Świniopas z Oldenlitz oraz Galeria: Nieumarli... Zombie i Galeria: Oldenlitz, Pomnik Magnusa von Bildhofena, zwanego Pobożnym.


Na dzień 30092018 blog posiada 242 obserwatorów i 444 polubień na on FB 
oraz 2642 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE more than 31k times, and among the most read posts, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Galeria: Johann Schweinepulver, Świniopas z Oldenlitz and Galeria: Nieumarli... Zombie and Galeria: Oldenlitz, Pomnik Magnusa von Bildhofena, zwanego Pobożnym
.

As at the date 30092018 blog has 242 followers and 444 like it! on Facebook
 and in 2642 published posts.

***

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Dziękuję bardzo moim Patronom: Michal RusTomek WockaSebastian Kierdzik, za wsparcie bloga DansE MacabrE oraz gry bitewnej Warheim FS.

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
Thank you very much to my Patrons: Michal RusTomek WockaSebastian Kierdzik, for supporting DansE MacabrE and Warheim FS.

You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Zebrane z tygodnia #394.
Chosen from the week #394.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #394 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #394 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Dwarf teasure hunter painted by Fabio Naskino Fiorenza

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejna porcję informacji na temat prowincji Imperium oraz zaprezentowałem nagrody ufundowane na turniej Warheim FS przez Rotten Factory.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł The WFRP story XX: Thieves' world.
 • Wielebny Rafael na łamach swojego bloga Kaliber 28 mm opublikował spis książek z uniwersum Warhammer Fantasy wydanych przez wydawnictwo MAG.
 • Last week, in the pages of the DansE MacabrE blog, I published another portion of information about the province of the Empire and presented prizes funded for the Warheim FS tournament by Rotten Factory. (PL/ENG)
 • Gideon, in the pages of his blog Awesome Lies, published some time ago the article The WFRP story XX: Thieves' world.
 • Wielebny Rafael in his blog, Kaliber 28 mm, published a list of books from the Warhammer Fantasy universe published by MAG. (PL)
Warrior Priest of Sigmar
Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Arbal na blogu Colored Dust pokazał swój pomysł na wykonanie scenicznej podstawki z popękanego, zbrojonego betonu.
 • Z kolei stonecoldlead na swoim blogu Stone Cold Lead Figure Painting zaprezentował krok po kroku konwersję sztandaru.
 • A na łamach The Rob Hawkins Hobby Blog znajdziecie między innymi kolejną część serii dokumentującej konwertowanie modelu Warscryer Citadel od Games Workshop.
 • Arbal on the blog Colored Dust showed his idea for performing a scenic bases with cracked, reinforced concrete. (PL/ENG)
 • Stonecoldlead on his blog Stone Cold Lead Figure Painting presented a step by step conversion of the banner. (ENG)
 • In The Rob Hawkins Hobby Blog you will find, among other things, the next part of the series documenting the conversion of the Warscryer Citadel from Games Workshop. (ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Dave na swoim blogu Wargamning Tradecraft zaprezentował modele Lamiar Gun Slaves Review od Traders Galaxy.
 • A na blogach Rzuć 90k6! i It always rains in Nuln szanowne państwo-draństwo może przeczytać recenzje podręcznika do 4ed Warhammer FRP.
 • Natomiast na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem zestaw Dwarf Defense Line od Mini Monsters.

Relacje   ]|[   Reports

 • Robson na łamach Bitewnego Zgiełku opublikował relację z turnieju gry Ogniem i Mieczem O Buławę Prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza.
 • Z kolei David na łamach swojego bloga Dear Tony Blair podzielił się swoimi wrażeniami z wydarzenia Bring Out Your Lead 2018.
 • A Wolfgang Schwarzenatter na blogu Fear and loathing in the Old World opublikował relację z turnieju TROLL, który odbył się w czasie wydarzenia Copernicon 2018.
 • Robson in the pages of Bitewny Zgiełk has published an account of a tournament game Fire and Sword About Mace Mayor Dąbrowa Górnicza. (PL)
 • David in the pages of his blog Dear Tony Blair shared his impressions of the event Bring Out Your Lead 2018. (ENG)
 • Wolfgang Schwarzenatter on the blog Fear and loathing in the Old World published a report from the TROLL tournament, which took place at the Copernicon 2018 event. (PL)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)

Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #49 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Fantasy w miniaturze i The Fantasy Hammer.
 • Z kolei Adam na swojej stronie kwantowo.pl wymienił 5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o liczbach pierwszych (i hipotezie Riemanna).
 • A na łamach bloga DansE MacabrE świętowałem 1.500.000 wyświetleń.
 • Entries published within the #49 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Fantasy w miniaturze and The Fantasy Hammer. (PL)
 • Adam on his site kwantowo.pl exchanged 5 things you should know about prime numbers (and Riemann hypothesis). (PL)
 • And in the pages of the DansE MacabrE blog, I was celebrating 1,500,000 views. (PL/ENG)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

sobota, 29 września 2018

Turniej Warheim FS - Ostatnia Faktoria. Sponsorzy - Rotten Factory!
Tournament Warheim FS - Last Camp. Sponsors - Rotten Factory!

Rotten Factory to jedna z kilku firm, która została sponsorem turnieju Warheim FS - Ostatnia Faktoria, który odbędzie się 06 października 2018 roku w Katowicach, w Innym Wymiarze.

W ofercie Rotten Factory znajdziecie wysokiej jakości figurki i makiety utrzymane w konwencji fantasy.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej oraz na Facebooku.

Polubcie Rotten Factory!


A bardziej szczegółowa prezentacja nagród od Rotten Factory pojawi się za jakiś czas w ramach piątkowych recenzji na DansE MacabrE.
Rotten Factory is one of the few companies that has been a sponsor of the tournament Warheim FS - Last Camp, which will take place on October 06, 2018 in Katowice, in the Inny Wymiar.

On offer the Rotten Factory you will find high-quality figurines and models made in fantasy style.

More details can be found on the website and on Facebook.

To like Rotten Factory!

A more detailed presentation of awards from Rotten Factory appear for some time as part of friday's reviews of the Danse Macabre.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.