piątek, 18 stycznia 2013

Poradnik: Malowanie Mrocznych Wilków od Games Workshop.
Tutorial: Painting Dire Wolves from Games Workshop.

Warheim FS modele Mrocznych Wilków można rekrutować w szeregi Nieumarłej świty hrabiego Von Carstein.

Do reprezentowania ożywionych wilków, spośród wielu dostępnych na rynku modeli wybrałem figurki Dire Wolves firmy Games Workshop.

Same modele wzbudzają wiele kontrowersji, mi jednak spodobały się z dwóch powodów. Po pierwsze są to dość nowe, różnorodne wzory, a po drugie spodobał mi się pomysł jaki rzeźbiarz miał na modele Mrocznych Wilków. Bowiem figurki ożywionych wilków z Games Workshop, to nie wilki-zombie, a raczej nieumarłe-konstrukty, noszące ślady licznych napraw czynionych przez Nekromantę za pomocą rzemieni, kołków i kości. Skóra, którą okryte są Mroczne Wilki to zszyte ze sobą gnijące płaty, z kolei łapy związane są rzemieniami, a ogony i grzywy trzymają się dzięki ostrym kołkom i naostrzonym odłamkom kości, które zostały wbite w ciało.

Więcej o modelach napisałem TUTAJ.
In Warheim FS, the models of Dire Wolves can be recruited into the ranks of the Undead of Count Von Carstein.

To represent undead wolves, among the many models available on the market, I chose miniatures Dire Wolves from Games Workshop.

The models themselves arouse a lot of controversy, but I liked them for two reasons. First of all, these are quite new, varied patterns, and secondly I liked the idea that the sculptor had on the models of Dire Wolves. Because figures of animated wolves from Games Workshop are not wolves-zombies, but rather undead-constructs, bearing traces of numerous repairs performed by the necromancer with straps and bones. The skin that is covered with Dire Wolves are sewn together decaying patches, in turn the paws are bound with thongs, and the tails and mane are held thanks to sharp pins and sharpened fragments of bones that have been driven into the body.

You can read more about the models HERE.


Podkład
Malowanie zacząłem od nałożenia pędzlem podkładu czarnej, matowej farby olejnej Humbrola

Następnie nałożyłem wszystkie kolory bazowe. Zwykle maluję jeden kolor od początku do końca.

Jednak w przypadku Mrocznych Wilków postanowiłem spróbować innej techniki. Ożywione wilki posiadają wiele detali, takich jak zaplątane w grzywach odłamki kości czy drewniane kołki, które w trakcie malowania każdego z kolorów osobno, mogłyby mi umknąć.
Primer
I started painting miniatures by applying a black, matt Humbrola oil paint, which I use as a primer. 

Then I applied all base colors. I usually paint one color from beginning to end.

However, in the case of Dire Wolves, I decided to try a different technique. Because figures of animated wolves have many details, such as bone fragments tangled in mane or wooden pegs, which could separately escape me while painting each color separately

Kolory bazowe
Jako bazowego koloru dla skóry użyłem Liche Purple, z kolei mięśnie to Mechrite Red oba kolory ze starej palety GW. Drewniane kołki pomalowałem farbą Rhinox Hide, łańcuch Leadbelcher, a resztki sierści Skavenblight Dinge, to z nowej palety GW. Natomiast kości to Jack Bone z P3.
Base colors
As the base color for the skin I used Liche Purple, in turn the muscles are Mechrite Red both colors from the old GW palette. I painted the wooden pegs with Rhinox Hide paint, the Leadbelcher chain, and the rest of the Skavenblight Dinge fur, from the new GW palette. However, the bones are Jack Bone from P3.Mięśnie i kości
Kolejny krok to mięśnie i kości. Na poniższym zdjęciu widać kolory jakich użyłem do rozjaśnienia włókien mięśni: Khardic Flesh i Ryn Flesh z P3 oraz Rotting Flesh i wash Baal Red z Games Workshop. O ile dobrze pamiętam, malowanie mięśni nieumarłych wilków było jedną z niewielu okazji, kiedy wykorzystałem wash Baal Red.
Muscles and bones
The next step is muscles and bones. In the picture below you can see the colors that I used to lighten muscle fibers: Khardic Flesh and Ryn Flesh with P3 and Rotting Flesh and wash Baal Red with GW. As far as I remember, painting the muscles of undead wolves was one of the few occasions when I used the Baal Red wash.Z kolei na zdjęciu niżej sfotografowałem farby oraz washe i shade, których użyłem do pomalowania kości. Bazowy kolor Jack Bone z P3 rozjaśniałem Bleached Bone i Skull White ze starej palety Games Workshop. Na pomalowane kości nałożyłem washe Gryphonne Sepia oraz Ogryn Flesh. Z kolei zęby i pazury pokryłem także shadem Casandora Yellow, który nadal żółtego odcienia.In turn in the picture below I photographed the paint and washe and shade, which I used to paint the bones. The base color of Jack Bone from P3 brightened Bleached Bone and Skull White from the old Games Workshop palette. I was applying the painted bones Gryphonne Sepia and Ogryn Flesh. In turn, I covered the teeth and claws with the shad Casandora Yellow, which still has a yellow hue.Skóra
Jak widać po ilości farb i washy, malowanie skóry zajęło mi najwięcej czasu.

Malując skórę nakładałem kolejno rozwodnione warstwy farb Hormagaunt Purple ze starej palety GWKhardic Flesh z P3 oraz Emperor's ChildrenDeath World Forest i Nurgling Green z nowej palety GW i znów Rotting Flesh ze starej palety GW, którym rozjaśniłem krawędzie skóry.
Skin
As you can see after the amount of paint and wash, painting the skin took me the most time.

When painting the skin, I applied the deeply watered layers of Hormagaunt Purple paints from the old GWKhardic Flesh from P3 and Emperor's ChildrenDeath World Forest and Nurgling Green from the new GW palette and again Rotting Flesh from the old GW palette, which brightened the edges of the skin.
Prócz wymienionych wyżej farb, do malowania skóry użyłem washy Thraka GreenLeviatan PurpleGryphonne SepiaBaal Red i Ogryn Flesh, którymi zrobiłem plamy podobne do maskowania moro.In addition to the aforementioned paints, I used to wash the skin Thraka GreenLeviatan PurpleGryphonne SepiaBaal Red and Ogryn Flesh, which I made spots similar to camouflage.Grzywa
Do pomalowania resztek sierści, która bądź to porasta Mroczne Wilki, bądź została przytwierdzona do ożywionych ciał za pomocą kołków i ostrych fragmentów kości, postanowiłem użyć szarych farb.

Bazowy kolor z nowej palety Skavenblight Dinge rozjaśniałem stopniowo farbą Dawnstone, a następnie Fortress Grey i Astronomican Grey ze starej palety GW.

Na koniec użyłem nowych washy Agrax Earthshade i Nuln Oil, którymi pogłębiłem także cienie kości i mięśni.
Crest
To paint the remains of fur, which is either Dire Wolves miniatures or it was attached to animated bodies with pegs and sharp bones, I decided to use several shades of gray paint.

The base color from the new Skavenblight Dinge palette was gradually lightened with Dawnstone paint, followed by Fortress Gray and Astronomican Gray from the old GW palette.

Finally, I used the new wash Agrax Earthshade and Nuln Oil, which also deepened the shadows of my bones and muscles.Kołki
Pomalowane kolorem bazowym drewniane kołki rozjaśniłem farbami Gorthor Brown oraz Karak Stone z nowej palety, które zwashowałem Agrax Earthshade.
Pins
I lightened the wooden pegs painted with base color with Gortor Brown and Karak Stone paints from the new palette that I watered with Agrax Earthshade.Krew i płyny
Farby Tamiya Clear Red użyłem na wszystkich modelach Nieumarłych.

W przypadku Mrocznych Wilków pomalowałem nią mięśnie i krawędzie skóry.

Na koniec całość zabezpieczyłem lakierem bezbarwnym Humbrola.

Elementy pomalowane farbą Tamiya Clear Red lakierem błyszczącym, resztę lakierem matowym.
Blood and body fluids
Paint Tamiya Clear Red was used on almost all of the Undead models painted so far.

In the case of Dire Wolves, I painted it with the muscles and edges of the skin.

Finally, I secured the whole with a Humbrol clear coat.

Elements painted with Tamiya Clear Red paint with gloss varnish, the rest with matte varnish.Podstawka
Do wykończenia podstawki pod ożywionymi wilkami użyłem pigmentów MigaGraveyard Dirt oraz Old RustLight Rust i Ochre Rust oraz popiołu z kadzidełek.

Rośliny to nasiona brzozychrobotek reniferowy oraz Battlefields Winter Tuft od The Army Painters.
Bases
To finish coasters animated wolves used the pigments from MigGraveyard Dirt and Old RustLight Rust and Ochre Rust and ash from the incense.

Plants are birch seedscladonia rangiferina and Battlefields Winter Tuft from The Army Painters.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz