wtorek, 18 czerwca 2013

Poradnik: Brama zamkowa. Wersja 2.0.
Tutorial: Castle gate. Version 2.0.

Niedawno zakończyłem prace nad kompaniami Nieumarłych do Warheim FS. Natomiast do skończenia pozostała mi jeszcze diorama, którą nazwałem Twierdzą Pięciu, na której prezentował będę dowodzone przez Książęta-Wampiry drużyny.

W listopadzie zeszłego roku zaprezentowałem pierwszą wersję bramy, jednak w komentarzach przeważały raczej mało pozytywne opinie na jej temat (a część z czytelników wprost stwierdziła, że stać mnie na coś lepszego), to postanowiłem zrobić bramę na nowo. 

Podobno ta wersja jest lepsza. Podoba się?
As some of you know, I recently finished work on the Undead for Warheim FS. By the end of the day, there was still a diorama, which I called the Fortress of the Five, on which I will be presented by the Vampire Counts warband.

In November last year, I presented you the first version of the gate, but as the commentary was dominated by the rather unappreciated opinions on it (and some of the readers openly claimed that I could afford something better), I decided to make the gate again.

Apparently this version is better. Do you like it?Wbrew pozorom zrobienie zamkowej bramy jest dość proste i nie zajmuje zbyt wiele czasu. Do budowy użyłem brystolu, który za pomocą linijki i skalpela pociąłem na paski o interesującej mnie długości i szerokości. Natomiast do klejenia używałem głównie kleju cyjanoakrylowego, chociaż jak państwo zobaczą na końcu poradnika pinezka i Wikol też będą potrzebne. Podobnie jak pinceta i nożyczki.Contrary to appearances, making a gate is quite easy and does not take too much time. For the construction I used a holster, which I cut with strips and scalpel I stripes of interest in me length and width. On the other hand, I used mainly cyanoacrylate glue for adhesion, although as you will see at the end of the guide pin and Wikol will also be needed. Like tweezers and scissors.Prace rozpocząłem od przygotowania formy bramy. W tym celu na kawałku kartonu narysowałem pożądany kształt, odciąłem zbędny materiał i sprawdziłem czy całość pasuje do dioramy.

Następnie do podstawy przygotowanej wcześniej formy przyłożyłem pasek brystolu i przyciąłem go uzyskując dolną listwę, do której następnie prostopadle, klejem cyjanoakrylowym, przykleiłem kolejne paski.

Klejąc ze sobą paski brystolu należy pamiętać, by zachować rozmieścić je w miarę możliwości symetrycznie i zachować podobne odległości.
I started work on preparing the gate form. To do this, on a piece of cardboard I drew the desired shape, cut off unnecessary material and checked whether the whole fit dioramas.

Then to the base of the previously prepared mold, I applied a strip of cardboard and trimmed it to the bottom strip, to which, then perpendicularly, with cyanoacrylate glue, I glued the stripes.

When bonding cardboard strips, keep in mind to keep them symmetrically spaced and keep similar distances.
Po wyschnięciu SuperGlue, a kleje cyjanoakrylowe schną szybko szczególnie na palcach, przykleiłem dolną listwę także z drugiej strony kraty. Całość będzie dzięki temu ładniej i solidniej wyglądać.Once the SuperGlue has dried, cyanoacrylate glues are fast drying especially on the fingers, I also glued the bottom strip on the other side of the grille. The whole thing will make this look nicer and more solid.
Kolejny etap pracy zależy od tego czy chcecie zrobić sobie bramę historyczną czy tak jak ja wybierze wersję fantasy i zmusi kowala do większego wysiłku lub użycia magii.

Jeżeli szanowni czytelnicy wybrali bramę historyczną to listwy należy skleić ze sobą bez przeplatania tworząc tradycyjną kratę, gdzie poszczególne pasy połączone są nitami.

Ja wybrałem wersję fantasy. Po pierwsze chciałem w ten sposób pokazać uważnym obserwatorom, że w Twierdzy Pięciu służy nie byle jaki kowal, a po drugie tak było szybciej, a sama konstrukcja jest solidniejsza.
The next stage of work depends on whether you want to make a historic gate or how I choose a fantasy version and will force the blacksmith to make more effort or use magic.

If readers have chosen a historical gate, then the strips should be glued together without interlacing creating a traditional grille, where the individual strips are connected with rivets.

I chose the fantasy version. First of all, I wanted to show the careful observation to the observers that the Fortress of the Five was no more a smith, and secondly it was faster and the construction was even stronger.
Po sklejeniu złożeniu kraty, przyłożyłem całość do wyciętej z kartonu formy i odciąłem zbędny materiał nadając bramie odpowiedni kształt.After gluing the grate, I applied the whole to the molded cardboard box and cut off the unnecessary material giving the door a suitable shape.

Kolejnym krokiem w trakcie budowy było przyklejenie bocznych listew, które wzmocniły konstrukcję i nadały kracie nieco masywności.

Aby przykleić boczne listwy posmarowałem krawędzie bramy klejem SuperGlue i przyłożył do przygotowane wcześniej paska brystolu. Przy czym boczne elementy skleiłem do wysokości kraty na której zaczyna się łuk.
The next step in the construction was gluing the lateral slats, which strengthened the structure and gave the slam a bit of mass.

To glue the side strips I greased the edges of the door with SuperGlue glue and applied to the pre-prepared cardboard strips. With the side elements glued to the height of the grille on which the bow begins.

Następnie przykleiłem pasy do łuku bramy, tutaj będziecie musieli wykazać się nieco większą cierpliwością i precyzją, a te cechy przydadzą się za chwilę.Then I glued the belts to the arch of the gate, here you will have to show a little more patience and precision, and these features will be useful in a moment.
Krata jest już niemal gotowa. Do zrobienia pozostały jeszcze nity, zawiasy i zamek. Z obu stron bramy przykleiłem listwy, na wysokości których umieszczę następnie zawiasy.The grate is almost ready. There are still rivets, hinges, and lock. On both sides of the gate I glued the strips, at the height of which I would then place the hinges.
Zawiasy zrobiłem z aluminiowej blaszki, którą wyciąłem z puszki po napoju gazowanym. Po nawierceniu otworów, wyprofilowaniu i odpowiednim przycięciu przykleiłem zawiasy klejem cyjanoakrylowym do bramy.I made the hinges of the aluminum plate that I cut out of the can of the drink. After drilling the holes, shaping and proper cutting, I glued the cyanoacrylate adhesive hinges to the gate.

Skoro brama jest już niemal gotowa, a państwo-draństwo poćwiczyło sobie precyzję i cierpliwość, to pora zrobić nity. Za pomocą pinezki naniosłem krople kleju Wikol na miejsca przecięta pasów. Jest to chyba najżmudniejsza część pracy nad bramą.Since the gate is almost ready, and you have practiced precision and patience, it is time to make rivets. Using a pin, I dug the Wikol Glue to the cut. This is probably the most tedious part of work on the gate.
Wszystko fajnie? Podoba wam się poradnik? Niestety w tym miejscu szanowni czytelnicy muszą mi wybaczyć, bowiem dałem ciała i zapomniałem udokumentować proces budowy zamka.

Pozostał wiec opis słowny. W zależności od dostępnego materiału można wyciąć lub ulepić dwa prostopadłościany o interesujących nas wymiarach. Ja użyłem masy modelarskiej, z której zrobiłem dwie kostki, na które następnie przykleiłem odpowiednio przyciętą aluminiową blaszkę z wyciętym otworem na klucz. Pomiędzy zamkiem a bramą umieściłem jeszcze wyciętą z brystolu listwę, która imitować będzie zapadkę i gotowe.

Ostatni krok to malowanie, które swoją drogą sprawiło mi najwięcej frajdy, bowiem mogłem do woli użyć różnego rodzaju pigmentów i efektów rdzy jakie posiadam na wyposażeniu warsztatu.
All right? Do you like the guide? Unfortunately, in this place, readers must forgive me, because I forgot to document the process of building a lock.

The verbal description was left. Depending on the available material, you can cut or make up two cubes of the size you are interested in. I used a modeling mass from which I made two dice, and then I glued a properly trimmed aluminum plate with a cut-out keyhole. Between the lock and the gate I placed a cardboard cut out of the cardboard that imitates the latch and ready.

The last step is painting, which in my way made me the most fun, because I could use the different types of pigments and rust effects that I have at the workshop equipment.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz