piątek, 12 grudnia 2014

Rekrutacja: Strażnicy dróg z Averlandu. Część 6, Stronnicy - Zaprzęg i Rydwan.
Recenzja: West European Cart od Master Box LTD.

Dziś mam dla szanownego państwa-draństwa podwójny wpis. W ramach piątkowych recenzji rozpakuję pudełko z modelem West European Cart od Master Box LTD, a w ramach rekrutacji pokażę wam zdjęcia zaprzęgu i rydwanu dla Strażników dróg z Averlandu. Today I have for you a double entry on the blog. The first part is friday review in which unpack the box with the model of West European Cart from Master Box LTD. In the second part I will show you a photo model and chariot team that prepared the warband Roadwardens from Averland.
Sklejając modele Strażników dróg z Averlandu zastanawiałem się z czego zbudować zaprzęg i rydwan. Z jednej strony nie chciałem tworzyć pojazdów od podstaw, a z drugiej chciałem żeby machiny miały wojskowy charakter.

I tak dzięki pomocy LoudLorda na forum Border Princes trafiłem na zestaw West European Cart od Master Box LTD i zakupiłem dwa pudełka.

Model powozu dotarł do mnie zapakowany w tekturowe pudełko. Z przodu opakowania producent umieścił ilustrację dość wiernie oddającą wygląd wozu, natomiast z tyłu pudełka znalazło się miejsce dla krótkiej instrukcji montażu w postaci zdjęcia złożonego modelu, wypraski i odnośników z numerami poszczególnych części.

Jak możecie zobaczyć na zdjęciach poniżej jakość odlewów jest dobra, co prawda widoczne są linie podziału formy ale łatwo je usunąć za pomocą ostrego noża. Detale odlewów są ostre i wyraźne, choć trzeba zaznaczyć że producent nie zadał sobie trudu wyrzeźbienia faktury drewna.

Ja z zakupu jestem bardzo zadowolony, porównanie ceny do jakości wypada bardzo korzystnie i jak możecie przekonać się poniżej West European Cart od Master Box LTD stanowi świetną bazę dla budowy powozu czy rydwanu.

Należy jednak zauważyć, że skala 1:35 w jakiej został wykonany wóz nie odpowiada skali 28 mm w jakiej podobno wykonane są modele od GW.
Putting together models Roadwardens from Averland I was wondering from which to build a coach and chariot. On the one hand, did not want to create a vehicle from scratch, on the other hand I wanted to have a military machine.

And so with the help of user LoudLord on Border Princes forum received a link to a set of West European Cart from Master Box LTD and bought two boxes.

West European Cart came to me packed in a cardboard box. The front of the packaging producer has placed an illustration quite accurately reflecting the appearance cart while the back of the box there is a place for a short instruction in the form of photos of the finished model, parts and links with the numbers of elements.

As you can see in the pictures below casting quality is good, what is true are visible mold parting lines but can easily be removed with a sharp knife. Casting details are sharp and clear, though it should be noted that the producer did not bother sculpting wood texture.

I am very pleased with this purchase, the price to quality compares favorably and as you can see below the West European Cart from Master Box LTD is a great base for the construction of the coach or chariot.

It should be noted, however, that the scale 1:35 in which it was made does not correspond to the scale of the car 28 mm in which supposedly made models from Games Workshop.
Poniżej zamieściłem zdjęcia powozu i rydwanu dla Strażników dróg z Averlandu, które wykonałem bazując na częściach modelu West European Cart od Master Box LTD.

Aby gotowy powóz mógł zmieścić się na podstawce rydwanowej o wymiarach 50 x 100 mm musiałem skrócić oryginalny model wozu o 1/3 długości. 

Do wykonania plandeki użyłem taśmy maskującej, którą nałożyłem na szkielet wykonany z listewek wyciętych z plasticardu oraz spinaczy biurowych.

Ponadto, nie byłbym sobą gdybym tu i ówdzie nie dodał paru bitsów, jednak tym razem mocno się ograniczyłem i nie zrobiłem z pojazdu choinki.
Below I posted pictures of the coach and chariot for Roadwardens from Averland that I made based on the parts of the West European Cart from Master Box LTD.

To ready coach could fit on the chariots base with dimensions of 50 x 100 mm I had to shorten the original model of the car about 1/3 length.

I used masking tape to do tarpaulin, which I put on a skeleton made of strips cut from plasticardu and paper clips.

Also, I would not be myself if I here and there has not added a few parts but this time I limited strongly and I did not do a Christmas tree out of the vehicle.

Z kolei do budowy rydwanu użyłem przedniej osi i dyszla z modelu West European Cart od Master Box LTD. Natomiast platformę rydwanu wykonałem z plasticardu oraz tarcz pochodzących z zestawu Men-at-arms od GW.

Podobnie jak wcześniej powóz, także rydwan ozdobiłem kilkoma bitsami ale i tutaj starałem się nie przesadzać z ilością.
I used to build the chariot of the front axle and drawbar from West European Cart from Master Box LTD. The platform of the chariot done with plasticardu and shields from a set Men-at-arms from GW.

Like the previous coach, including a chariot decorated the few extra parts but here I tried not to overdo the amount of additives and ornaments.

Konie pociągowe to modele pochodzące z zestawu Reiksguard Knights/ Knightly Orders od GW. Przy czym usunąłem siodła i za pomocą Green Stuffu starałem się wyrzeźbić brakujące elementy ladrów. To moje pierwsze rzeźbienie więc szału nie ma, poza tym postaram się by te elementy nie rzucały się zbytnio w oczy po pomalowaniu modeli. Workhorses come with a set Reiksguard Knights/ Knightly Orders from GW. At the same time I removed the saddle and using green stuff, I tried to sculpt barding. This is my first sculpting so there are no miracles, otherwise I will try to include these elements do not cast too much in the eyes of the painting models

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz