niedziela, 10 marca 2019

Zebrane z tygodnia #417.
Chosen from the week #417.

Kiedy piszę te słowa, które wy czytacie w niedzielę jest, w zależności od tego jak pracowałem, piątkowy lub sobotni wieczór, a dokładniej jest to 417 wieczór który poświęcam na przejrzenie, zebranie i umieszczenie tu odnośników do ciekawych wpisów, które w mijającym tygodniu opublikowano w sieci, głównie na blogach, bo fora już dawno umarły.

Zresztą blogi też konają, czego najlepszym dowodem są porządki, które jakiś czas temu przeprowadziłem na Wrota - polska sieć blogów bitewnych, gdzie z listy usunąłem niemal 50 blogów, które nie były aktualizowane od ponad roku. Ale tego pewnie też nie zauważyliście, bo patrząc na statystyki mało kto przez Wrota przechodzi.

Kolejnym dowodem jest stale spadająca liczba uczestników Figurkowego Karnawału Blogowego, który już od wielu edycji jest zabawą dla kilku najzagorzalszych hobbystów.

Spokojnie, nie oceniam, stwierdzam fakt, taki signum temporis, stare umiera, rodzi się nowe, a.zawartość for internetowych i blogów przenosi się na Facebook i w pewnym stopniu także na YouTube, gdzie wartościowe treści giną w nawale informacji...

Ale zmierzając do clou, bo mi się wydłużył ten wstępniak, pytam Was czy w ogóle pisanie Zebranych z tygodnia ma sens, dajcie znać w komentarzach czy w ogóle ktoś to czyta?

I na koniec ciekawostka. Przygotowanie jednego odcinka Zebranych z tygodnia zajmuje mi średnio 3 godziny, czasem więcej, czasem mniej co oznacza, że włącznie z dzisiejszym wydaniem na pisaniu tego cyklu poświęciłem 52 dni.

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

When I write these words, which you read on Sunday is, depending on how I worked, Friday or Saturday evening, or more precisely it is 417 the evening that I spend browsing, gathering and placing here links to interesting entries that in the past week have been published on the web, mainly on blogs, because forums have long since died.

Besides, blogs are also dying, the best proof of which is the cleanup that I moved to Wrota - polska sieć blogów bitewnych some time ago, where I removed from the list almost 50 blogs that have not been updated for over a year. But you probably did not notice this either, because when you look at statistics, few people pass through the Wrota.

Another proof is the constantly declining number of participants of the Miniature Blog Carnival, which has been fun for a few of the hottest hobbyists since many editions.

Easy, I do not judge, I state the fact, that signum temporis, old dies, new born and the contents of online forums and blogs are transferred to Facebook and to some extent also to YouTube, where valuable content is lost in the burst of information...

But going to the heart of the matter, because I was very lengthened this introduction to the article, I'm asking you if writing Chosen from the week at all makes sense, let me know in the comments or anyone read it at all?

And finally, a curiosity. Preparing one episode of Chosen from the week takes me an average of 3 hours, sometimes more, sometimes less which means that, including today's edition on writing this series, I spent 52 days.

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Alyra Vampire Queen painted by Sylvain_Aubut

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga Warhammer FRP znajdziecie kolejną relację z sesji kampanii Wewnętrzny Wróg.
 • Z kolei na blogu DansE MacabrE opublikowałem kolejną informację na temat prowincji Imperium.
 • A na blogu Warheim FS opublikowałem zdjęcia nagród od Battle-Models na turniej Warheim FS - Księstwa Graniczne.
 • On the pages of the Warhammer FRP blog you will find another report from the Enemy Within campaign. (PL)
 • On the DansE MacabrE blog I published another information about the province of the Empire. (PL)
 • On the Warheim FS blog I published photos of the Battle-Models awards for the Warheim FS tournament - Border Princes. (PL/ENG)
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

 • Circus Spawn oraz Galromm to nowości od Rotten Factory.
 • Natomiast Unreleased Miniatures dodał do swojej oferty modele Królowa Pustyni w lektyce oraz pieszo.
 • A w ofercie AlienLAB Creator znajdziecie między innymi Wooden Chests oraz Big Skulls.
Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Johann na łamach bloga Chestnut Ink krok po kroku pokazał malowanie freehandu zakonu Czarnych Templariuszy.
 • A Daniele na łamach Massive Voodoo na przykładzie popiersia The Cappuccetto pokazał jak od przekuć pomysł na gotową rzeźbę.
 • Zaś na moim blogu DansE MacabrE opublikowałem kolejny wpis o budowie dioramy z fałszywą perspektywą.
 • Johann in the pages of the Chestnut Ink blog showed step by step the freehand painting of the Black Templars order. (FRA/ENG)
 • And Daniele in Massive Voodoo on the example of a bust of The Cappuccetto showed how to transform the idea to finished sculpture. (ENG)
 • On my blog DansE MacabrE I published the next entry about building dioramas with a false perspective. (PL/ENG)
Recenzje   ]|[   Reviews

 • Kamil na blogu Zielony Skaven rozpakował pudełko Skulls do Games Workshop.
 • Z kolei Rebe Spell na łamach bloga Bejcowe Porady skonfrontował pędzle od firmy Roubloff z wybranymi pędzlami klasy premium.
 • A na blogu DansE MacabrE pokazałem Wam zawartość blistra Barbarian Marauder Chief (KIT) od Avatars of War.
 • Kamil on the blog Zielony Skaven unpacked Skulls box for Games Workshop. (PL)
 • Rebe Spell in the pages of the blog Bejcowe Porady confronted the brushes from Roubloff with selected brushes of the premium class. (PL)
 • On the blog DansE MacabrE I showed you the contents of the blister Barbarian Marauder Chief (KIT) from Avatars of War. (PL/ENG)
Relacje   ]|[   Reports

 • Łukasz na blogu Bishop Miniatures opublikował zdjęcia z Festiwalu Modelarskiego w Bytomiu.
 • Zaś Pablo na łamach blog de Pablo El Marques podzielił się swoimi wrażeniami z wydarzenia Hispania Wargames 2019.
 • Z kolei Pepe na swoim blogu Fantasy w miniaturze opublikował relację z turnieju Kings of War.
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2019.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2019. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
Inne   ]|[   Others

 • Kadrinazi na łamach swojego bloga Kadrinazi powrócił po przerwie do publikacji opowieści z gdańskiej księgi horroru.
 • Z kolei Adam na swojej stronie kwantowo.pl opublikował przegląd naukowych newsów z lutego.
 • A Craven na blogu Węglowy Szowinista poleca wywiad z Adamem Błażowskim zatytułowany Widoki na atom.
 • Kadrinazi in the pages of his blog Kadrinazi returned after the break to the publication of the stories from the Gdańsk book of horror. (PL)
 • Adam on his website kwantowo.pl published a review of scientific news from February. (PL)
 • Craven on the blog Węglowy Szownista recommends an interview with Adam Błażowski titled Views on the atom. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz