piątek, 6 marca 2020

Recenzja: Cabana Derumbar Ruined od Micro Art Studio.
Review: Cabana Derumbar Ruined from Micro Art Studio.

Na łamach bloga DansE MacabrE jeszcze tego nie widać, ale w warsztacie od jakiegoś czasu makiety powoli zdobywają przewagę nad figurkami

Jeśli graliście w Warheim FS, Mordheim, Frostgrave czy jakikolwiek inny system skirmiszowy to z pewnością zgodzicie się, że stół zastawiony dobrej jakości makietami znacznie zwiększa walory rozgrywki, a do takiej właśnie kategorii z pewnością należy Cabana Derumbar Ruined od Micro Art Studio zaprojektowaną we współpracy z FreeBooTer Miniatures, której recenzję znajdziecie poniżej.

Cabana Derumbar Ruined jest jedną z kilku makiet dostępnych na stronie producenta i wedle widniejącego tam opisu jest kompatybilna z innymi zestawami, które można ze sobą łączyć w niemal dowolny sposób.

Zestaw zawiera trzy zafoliowane wypraski z HDF, dwie nieco większe niż format A4 oraz jedną mniejszą o połowę. Przy czym dwie większe są jednocześnie cieńsze. Ponadto wewnątrz znajduje się dwustronna, wypełniona zdjęciami i niezbędnymi informacjami ulotka oraz przejrzysta instrukcja montażu.

Złożenie makiety nie powinno sprawić większych problemów, projekt elementów jest przemyślany, a detale naprawdę drobne, co oznacza, że przy wyciąganiu niektórych elementów trzeba zachować szczególną ostrożność, bo można je złamać. Nie należy się jednak martwić, czasy gdy ściana makiety z ciętego laserem HDF składała się z jednego grubego, topornego elementu skończyły się i nawet jeśli zdarzy się Wam coś złamać, to bez problemu skleicie elementy ze sobą i kolejnymi warstwami.

Cabana Derumbar Ruined jest bogatą w detale makietą, która po sklejeniu przedstawia dwukondygnacyjny zrujnowany budynek, stojącą obok szopę oraz dwa odcinki częściowo zniszczonego muru, a główny budynek ma około 13 cm wysokości i szerokości. Całość utrzymana jest w nieco portowym stylu, co oznacza, że zestaw z powodzeniem może zostać użyty zarówno w grach fantasy, jak i tych historycznych, czy nawet osadzonych we współczesności.

Jeśli lubicie waloryzować makiety, to przy Cabana Derumbar Ruined nie napracujecie się za dużo, także pomalowanie zestawu nie powinno sprawić większych problemów. Liczne detale i trójwymiarowość daje spore pole do popisu, a efekt końcowy powinien być bardziej niż zadowalający.

Cabana Derumbar Ruined od Micro Art Studio zaprojektowaną we współpracy z FreeBooTer Miniatures to efektowna i grywalna makieta, dostęp do stojących na budynku modeli jest łatwy, a wysokości poszczególnych poziomów, otworów okiennych i murów są bardzo dobrze dobrane do skali 28-32 mm.

Polecam!

Więcej informacji na temat zestawu znajdziecie na stronie producenta.
In the blog DansE MacabrE you can not yet see it, but in the workshop for some time buildings models are slowly gaining an advantage over miniatures.

If you played in Warheim FS or Mordheim or Frostgrave or any other skirmish wargame system then you will surely agree that a table set with good quality building models significantly increases the gameplay value, and this category definitely includes Cabana Derumbar Ruined from Micro Art Studio designed in cooperation with FreeBooTer Miniatures, the review of which you will find below.

Cabana Derumbar Ruined is currently one of several models available on the manufacturer's website and, according to the description there, it is compatible with other sets that can be combined in almost any way.

The set contains three foiled moldings made of HDF, two slightly larger than A4 and one smaller by half. Two larger ones are thinner at the same time. In addition, there is a double-sided leaflet, filled with photos and necessary information, as well as clear assembly instructions.

Assembling the building models should not cause any major problems, the design of the elements is thought out, and the details really small, which means that when removing some elements you need to be extremely careful because they can be broken. However, you should not worry, the times when the wall of the HDF laser cut building models consisted of one thick, coarse element has ended and even if you happen to break something, you can easily glue the elements together and subsequent layers.

Cabana Derumbar Ruined is a detail-rich building models that, after gluing, shows a two-story ruined building, a shed next to it, and two sections of a partially damaged wall, and the main building is about 13 cm high and wide. The whole is kept in a somewhat port style, which means that the set can be successfully used in both fantasy and historical games, or even set in the modern day.

If you like to valorize building models, then with Cabana Derumbar Ruined you will not do too much work, and painting the set should not cause too much trouble. Numerous details and three-dimensionality give a lot of scope, and the end result should be more than satisfactory.

Cabana Derumbar Ruined from Micro Art Studio designed in cooperation with FreeBooTer Miniatures is a spectacular and playable building models, access to the miniatures standing on the building is easy, and the heights of individual levels, window openings and walls are very well suited for the 28-32 mm scale.

I would recommend!

More information about the set can be found on the manufacturer's website HERE.Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz