piątek, 22 listopada 2019

Pierwsza dekada...
The first decade...

Dzień podły!

Dziś mija 10 lat odkąd szanowne państwo-draństwo ma wątpliwą przyjemność obcować ze mną na łamach bloga DansE MacabrE.

Niby dekada, a całkiem szybko to zleciało, jak się nad tym zastanowić to nieco to przerażające, że od pierwszego wpisu minęło już 3 652 dni, a czas wcale nie zwalnia i niebawem trzeba będzie zmienić nazwę na Memento Mori. Na szczęście wciąż jest kilku starszych, co możecie sprawdzić czytając wywiady między młotem a kowadłem. Chwilowo w publikacji wywiadów jest pewna przerwa. Właśnie, jeśli ktoś z wyWrotowców czyta ten tekst i nie był jeszcze odpytywany, to odezwijcie się w komentarzu.

Przy okazji, jeśli dobrze liczę to ten post jest 3110 wpisem na blogu. Ot pierwsza z ciekawostek.

Swoją drogą ciekawe jak w ogóle trafiliście na DansE MacabrE? Jeśli komuś z Was się zechce to podzielcie się tą wiadomością w komentarzu.

No więc minęło 10 lat, w czasie których zaliczyłem kilka porażek, zepsułem parę rzeczy, ale też co nieco mi się udało zrobić dla wargamingowej społeczności. Przynajmniej taką mam nadzieję. Prawie ukończyłem podręcznik do Warheim FS, na podstawie którego udało się zorganizować 8 ogólnopolskich turniejów z podobno całkiem niezłą frekwencją, ale to już Wasza zasługa. W tym czasie pomalowałem też całkiem sporo figurek, zbudowałem parę makiet, zorganizowałem parę wydarzeń.

Z kolei szanowne państwo-draństwo zdecydowanie bardziej zaangażowało się także na Forum Warheim FS i prace nad dokończeniem podręcznika znacząco przyspieszyły.

Swoją drogą ciekawe co Wam się najbardziej podoba na blogu DansE MacabrE? Jeśli jest coś takiego, to podzielcie się tą wiadomością w komentarzach.

Druga z ciekawostek jest taka, że według disqusa zostawiliście tych komentarzy na blogu 2021. Całkiem nieźle, zważywszy na fakt, że nie szantażuję Was zasadą komentarz za komentarz, i przy okazji odpowiadając na pytanie: 

- Czy bloger to zawód?
- Tak, dla rodziców.

O! Mówiłem już dzisiaj, że blogosfera umiera? Ano umiera, a ja nie mam zbytniej ochoty nurzać się w ścieku jakim jest FB, nie mam też czasu i chęci na YT, dlatego optymistycznie zakładam, że napiszę jeszcze te #47 odcinków Zebranych z tygodnia i zamknę cykl #500 wydaniem. To i tak, patrząc na historię innych podsumowań zdecydowanie za długo.

Zresztą, po tym jak FB zmienił swoją politykę i ograniczył zasięgi stron, a później całkowicie zablokował DansE MacabrE oraz Wrota - polska sieć blogów bitewnych za publikowanie drastycznych treści - tutaj wypada podziękować antyfanom za skuteczne zgłaszanie postów - liczba wyświetleń poszczególnych wydań spadła z kilku tysięcy do kilkuset, a czasem kilkudziesięciu wyświetleń. Czas, który przeznaczam na przygotowanie Zebranych z tygodnia będę mógł zmarnować w nieco bardziej wymierny sposób.
Swoją drogą podobno posiadanie antyfanów coś znaczy, więc jest to sukces na miarę naszych czasów.

Chciałbym też dokonać pewnych zmian na patronite.pl, mam kilka pomysłów, tylko wciąż brakuje mi czasu.


Być może zaczną ukazywać się także wpisy związane z 4 edycją WFRP.

I to chyba tyle. Na koniec mam pewną propozycję której nie boję się złożyć, bo optymistycznie zakładając ten tekst przeczyta 2K6 osób: Jeśli macie jakieś pytania związane z hobby, DansE MacabrE czy Warheim FS i chcecie żebym przez chwilę poczuł się jak celebryta to zostawcie je w komentarzu pod tym wpisem, na każde w miarę możliwości i posiadanej wiedzy odpowiem.

Zdrowia życzę.
Bad day!

Today, 10 years have passed since you magnificient-bastards have the dubious pleasure of communing with me on the pages of the blog DansE MacabrE.

Apparently it's only a decade, and quite quickly it flew off, if you think about it is a bit scary that since the first entry I published on the blog DansE MacabrE it has already been 3,652 days, and time does not slow down and soon you will need to change the name to Memento Mori. Fortunately, there are still a few elders, which you can check by reading the interviews between the rock and the hard place. At the moment, there is a break in the publication of interviews. Exactly, if any of the bloggers associated on the Wrota reads this text and has not yet been questioned, then please reply to the comment.

By the way, if I count correctly, this post is a 3110 blog entry. Ot the first of curiosities.

By the way, I wonder how you got to DansE MacabrE? If anyone of you wants, share this message in a comment.

So 10 years passed, during which I had several failures, I broke a few things, but I also managed to do something for the wargaming community. At least, I hope so. I almost finished the Warheim FS rulebook, on the basis of which I managed to organize 8 national tournaments with supposedly quite a good turnout, but it is your merit. During this time I also painted quite a few miniatures, built a few buildings model, organized several events.

In turn, the magnificient-bastards was definitely more involved in the Forum Warheim FS and work on completing the handbook accelerated significantly.

By the way, I wonder what you like the most on the DansE MacabrE blog? If there is such a thing, share this message in the comments.

The second curiosity is that, according to disqus, you left these comments on the blog 2021. Pretty good, considering the fact that I'm not blackmailing you with the principle of comment for a comment, and by the way answering the question:

- Is a blogger a profession*?
- Yes, for parents.
In Polish, the profession and disappointment are spelled the same.


ABOUT! I told you today that the Polish blogosphere is dying? Well, it's dies, and I don't feel like plunging into the sewage system FB, I don't have the time and desire for YT, so I am optimistic that I will write these #47 episodes from the week and close the #500 edition. Anyway, looking at the history of other summaries far too long.

Anyway, after FB changed its policy and limited the reach of websites, and later completely blocked DansE MacabrE and Wrota - the Polish network of battle blogs for publishing drastic content - here it is appropriate to thank anti-fans for effective posting - the number of views of individual posts has dropped from several thousand to several hundred and sometimes several dozen views. I will be able to waste the time that I devote to preparing the gathered people from the week in a more measurable way.

By the way, supposedly having anti-fans means something, so it is a success equal to our time.

I would also like to make some changes on patronite.pl, I have some ideas, but I still lack time.

Perhaps entries related to the 4th edition of WFRP will also appear.

And that's probably it. At the end I have a proposal that I am not afraid to make, because assuming this text optimally read 2D6 people: If you have any questions related to hobbies, DansE MacabrE or Warheim FS and you want me to feel like a celebrity for a moment then leave them in the comment under this post , I will answer to every reason and knowledge I have.

A lot of health.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza