piątek, 1 kwietnia 2016

Coś się kończy, coś zaczyna...|Something ends, something begins...

Witam w ostatnim wpisie na Danse Macabre!

Blisko 7 lat temu w listopadzie, zainspirowany blogiem Hakostwo, opublikowałem pierwszy wpis na łamach Danse Macabre. Do tej pory takich wpisów pojawiło się ponad 1700.

2009 rok był rokiem szczególnym, rezygnacja z prowadzenia Warhammer Fantasy Roleplay oraz przeprowadzka do nowego miasta, nowa praca, nowy początek i nowe hobby. Choć przez te 7 lat w życiu układało się różnie to figurki, Warheim FS i blog Danse Macabre towarzyszyły mi od tamtej pory nieustannie.

Ale dziś mamy już rok 2016, jak się okazuje również szczególny w moim życiu. Kolejna przeprowadzka, zmiana stanowiska służbowego, rodzina...

Zauważyliście zapewne, że na blogu pojawiło się w tym kwartale niewiele postów związanych z malowaniem figurek i makiet? Wynika to z faktu, iż praca i rodzina zajmują mi coraz więcej czasu, a do malowania zasiadam od wielkiego dzwonu.

Dlatego też kilka tygodni temu podjąłem decyzję o pewnych zmianach, które zamierzam wprowadzić.

Pierwsza to przekazanie Danse Macabre, Warheim FS i Azylium w ręce Pepe i Sister of Mercy. Gra WFS jest już na tyle rozwiniętym projektem, że nowi redaktorzy z pewnością sobie poradzą.

Co do figurek, które posiadam to najprawdopodobniej wystawię je na sprzedaż na eBay. A za zarobione pieniądze kupię sobie w końcu porządnego peceta, a może i jaką konsolę.

Hania dorasta to może w końcu nadrobię zaległości, a gier komputerowych, w tym osadzonych w uniwersum Warhammer Fantasy i 40k jest przecież sporo.

Podobnie planuje zrobić z grami planszowymi oraz książkami i komiksami. Wreszcie będę miał na to czas.

Nie zamierzam jednak znikąć z sieci. Wraz z Maniexem, Koyothem i Żółtym założyliśmy jakiś czas temu blog K6, który poświęcony będzie właśnie grom planszowym, komputerowym, książkom i komiksom. Media te wymagają znacznie mniej czasu, dostarczają równie dużo frajdy co bitewniaki, które do tej pory zajmowały mi wolny czas.

Dlatego też zachęcam was do aktywnego obserwowania bloga K6.

Do przeczytania.
Welcome to the last entry on the Danse Macabre!

Almost 7 years ago, in November, inspired by the blog Hakostwo, published the first entry in the pages of Danse Macabre. To date, these entries appeared in 1700.

2009 was a special year, waiver of Warhammer Fantasy Roleplay, and moving to a new city, new job, a new beginning and a new hobby. Although these seven years in the life differently at times this figure, Warheim FS and blog Danse Macabre accompanied me since then continuously.

But today we have for 2016, as it turns out also special in my life. Another move, the change official position, family ...

Probably noticed that the blog appeared in the quarter little posts related to painting figures and models? This is due to the fact that work and family take me more time, and to paint sit in a blue moon.

Therefore, a few weeks ago I made a decision about some changes that I intend to make in your life.

The first is the transfer of Danse Macabre, Warheim FS and Azylium in the hands of Pepe and Sister of Mercy. Game WFS is already so developed the project, that new editors certainly they can do it.

As for the figures, which have most likely will leave them for sale on eBay. And the money earned will buy a decent PC in the end, and maybe a console.

Hania grows it may eventually catch up, and computer games, including embedded in the universe of Warhammer Fantasy and 40k is still a lot.

Similarly it is planning to do with board games and books and comics. Finally, I had the time.

But I'm not going to disappear from the network. Along with Maniex, Koyothem and Żółty we assumed some time ago blog D6, which will be dedicated to just board game, computer, books and comics. These media require much less time, provide as much fun as Battle Games, which used to take me free time.

Therefore, I encourage you to actively follow the blog D6.

See you later.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz