czwartek, 4 lutego 2016

Piekło pocztowe... - Turniej Warheim FS w klubie Inny Wymiar w Katowicach - Relacja z turnieju|Piekło pocztowe... - Tournament Warheim FS in the club Inny Wymiar in Katowice - Report from tournament

Dziś mam dla was relację z turnieju WARHEIM FS – PIEKŁO POCZTOWE…, który odbył się w klubie Inny Wymiar w Katowicach w dniu 30 stycznia 2016 roku. Today I have for you a relationship with the tournament WARHEIM FS – PIEKŁO POCZTOWE…, which took place in the club Inny Wymiar in Katowice on 30 January 2016.
Wprowadzenie     |     Introduction
Szanowne państwo-draństwo wybaczy, ale zanim przejdę do właściwej relacji z turnieju pozwolę sobie napisać kilka zdań wprowadzenia.

Pomysł zorganizowania turnieju padł już kilka lat temu, jednak brak odpowiedniego lokalu i zaplecza makietowego skutecznie odsuwał w czasie realizację wydarzenia. Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie 2015 roku wraz z przystąpieniem do klubu Inny Wymiar, bowiem klub dysponuje zarówno przestronnymi pomieszczeniami, jak i odpowiednią ilości stołów oraz makiet, które można wykorzystać podczas gier w WARHEIM FS, co możecie zobaczyć czytając raporty bitewne z potyczek stoczonych w klubie.

Gdyby szanowne państwo-draństwo było zainteresowane do zapraszam do klubu, który mieści się w Katowicach przy ulicy Dębowa 49. A jeśli przyjdziecie w czwartek po południu, to z przyjemnością zagramy z wami w WARHEIM FS.

Dodatkową motywacją do zorganizowania turnieju, było zainteresowanie graczy, którzy dość aktywnie udzielają się na forum Azylium.
You must forgive me, but before I go into the proper relationship with the tournament, let me write a few lines of introduction.

The idea of organizing the tournament was created a few years ago, but the lack of adequate facilities and a breadboard effectively pulled away during the execution of the event. The situation changed in the second half of 2015 years with the accession to the club Inny Wymiar, because the club has both spacious rooms and adequate number of tables and mock-ups, which can be used during the games WARHEIM FS, which you can see by reading after battle reports fought in club.

If you were interested to invite you to the club, which is located in Katowice Dębowa 49. And if you come on Thursday afternoon, we will play it with pleasure with you in WARHEIM FS.

An additional motivation to organize the tournament, was interested in players who are very active on the forum Azylium.

Organizacja     |     Organization
Ponieważ PIEKŁO POCZTOWE… to pierwszy turniej, który miałem przyjemność zorganizować oraz pierwszy w którym miałem wziąć udział postanowiłem zapytać mądrzejszych ode mnie jak to zrobić.

Skontaktowałem się z Kapitanem Hakiem oraz Skavenblight, którzy w swoim życiu zorganizowali niejeden turniej i w niejednym brali udział. I tak dzięki uprzejmości Hakostwa otrzymałem dostęp do programu sędziowskiego, który ułatwił mi sędziowanie, a uwagi zawarte w emailu pomogły przeprowadzić turniej sprawnie i w przyjemnej atmosferze.

Wiedząc już gdzie i mniej więcej jak, pozostało ustalić jeszcze kiedy – i tak w grafiku imprez klubu Inny Wymiar w dniu 30 stycznia 2016 roku pojawił się wpis WARHEIM FS.

Po zabezpieczeniu lokalu i makiet oraz ustaleniu terminu nadszedł czas na nagrody. Kapitan Hak poradził bym napisał emaila do polskich firm produkujących figurki, makiety i zestawy waloryzujące. A gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, to mamy światowej klasy producentów, którzy tworzą naprawdę świetne modele. No i zasypałem producentów emailami oraz prywatnymi wiadomościami… I nie musiałem długo czekać na odpowiedź.

O hojności sponsorów, wśród których znalazły się firmy HobbyZoneKromlechlootpile,
MaxMiniMiniMonsters oraz Ristuls Extraordinary MarketScibor Miniatures i Werewoolf Miniatures, możecie przekonać się oglądając zamieszczone poniżej zdjęcia oraz śledząc wpisy, które co piątek publikuję na łamach Danse Macabre, a w których prezentuję nagrody, które trafiły już w ręce uczestników.

Niestety dwie przesyłki zaginęły gdzieś w Królestwie Chaosu Poczty Polskiej.
Because PIEKŁO POCZTOWE… this is the first tournament that I had the pleasure to organize and the first in which I participate I decided to ask smarter than me how to do it.

I contacted Kapitan Hak and Skavenblight, who in his life many a tournament organized and participated in many. And so courtesy Hakostwo gained access to the 'program to judge', which is very easier for me judging and valuable comments contained in the email helped conduct the tournament smoothly and in a pleasant atmosphere.

As we already know where and how more or less, has yet to determine when - and so the club's schedule of events Inny Wymiar on 30 January 2016 entry appeared WARHEIM FS.

After securing the premises and a models, and setting the date it was time to organize the awards. One of the councils which gave me Kapitan Hak, was the idea of writing an email to Polish companies producing figurines, models and sets that value. And if someone did not know, we have a world-class manufacturers, who make really great models. Well, showered manufacturers emails and private messages on social networking sites ... I do not have to wait long for an answer.

The generosity of sponsors, which include the company HobbyZoneKromlechlootpile,
MaxMiniMiniMonsters and Ristuls Extraordinary MarketScibor Miniatures and Werewoolf Miniatures, you can see watching given below photos and tracking entries that every Friday published in the pages of Danse Macabre, and in which I present a little more detail awards that had passed into the hands of participants.

Unfortunately, two shipments were lost somewhere in the Realm of Chaos of Polish Post.

Choć ustawianie stołów i rozłożenie makiet zaplanowaliśmy na sobotni poranek, to dzień przed turniejem postanowiliśmy spotkać się wieczorem w klubie Inny Wymiar by zamknąć sprawy organizacyjne. W trakcie spotkania wraz z Bahiorem, Grishem, Findarem oraz Szczerym i Torinem przygotowaliśmy stoły do gry i podzieliśmy oraz spakowaliśmy nagrody.  Hojność sponsorów pozwoliła przygotować upominek dla każdego z uczestników.

W tym miejscu chciałbym także podziękować za pomoc Thorashowi, który przygotował oprawę graficzną turnieju w postaci widocznych w okołoturniejowych wpisach plakatów, a także widocznych na zdjęciach dyplomów i identyfikatorów.
Although the setting of tables and distribution of a breadboard planned for Saturday morning, the day before the tournament we decided to meet in the evening at the club Inny Wymiar to close the organizational matters. During the meeting with Bahior, Grish, Findar and Szczery and Torin prepared table games and packed and divided the prize. The generosity of sponsors made it possible to prepare a gift for each participant.

At this point I would also like to thank Thorash for help, which prepared the graphic design competition in the form of visible entries in okołoturniejowych posters, and also visible in the pictures diplomas and badges.Turniej     |     Tournament
PIEKŁO POCZTOWE…  rozpoczęliśmy o 09.00. Po załatwieniu formalności i wręczeniu identyfikatorów rozpoczęły się rozgrywki.

W turnieju wzięło udział 14 graczy, którzy dowodzili 12 różnymi drużynami:

01. Areo, Kęty, Jaszczuroludzie z Lustrii, Prestiż 111 
02. Bahior, Chorzów, Zbrojne stado Zwierzoludzi, Prestiż 107 
03. Benek, Kęty, Nieumarły poczet Krwawych Smoków, Prestiż 110 
04. Doman, Chorzów, Leśni Elfowie z Athel Loren, Prestiż 116 
05. Findar, Katowice, Nieumarły poczet Krwawych Smoków, Prestiż 111 
06. Grish, Będzin/Sosnowiec, Siostry Sigmara, Prestiż 112 
07. Inkofon, Gliwice, Khazadzi z Gór Krańca Świata, Prestiż 107 
08. Krnąbrny, Będzin, Kult Karmazynowej Czaszki, Prestiż 111 
09. Pepe, Kęty, Nieumarły tabor ludu Strigosu, Prestiż  113 
10. Radzik, Sosnowiec, Elfowie Wysokiego Rodu, Prestiż 125 
11. Raven, Katowice, Nieumarły poczet Krwawych Smoków, Prestiż 110 
12. Redek, Kęty, Zbrojne stado Klanu Mors, Prestiż 127 
13. Szczery, Ruda Śląska, Zbrojna chorągiew z Kisleva, Prestiż 143 
14. Torin, Katowice, Kult Dzieci Zagłady, Prestiż 88

Uczestniczy stoczyli ze sobą 5 bitew, z których każda mogła trwać nie dłużej niż 90 minut. Tylko w jednym przypadku, w czasie rozgrywania 3 scenariusza - Naprzód! To priorytrt... potyczka pomiędzy Ravenem i Radzikiem zakończyła się po czasie remisem.

Poniżej przygotowałem dla was zdjęcia z turnieju oraz tabele przedstawiające parowanie graczy i wyniki uzyskane po każdej z rozgrywek.
PIEKŁO POCZTOWE… as intended started at 09.00 in the morning. On arrival participants, formalities and handing identifiers started the game. 

The tournament was attended by 14 players, who commanded 12 different teams:

01. Areo, Kęty, Lizardmen, Rating 111
02. Bahior, Chorzów, Beastmen, Rating 107 03. Benek, Kęty, Blood Dragon, Rating 110 04. Doman, Chorzów, Wood Elves, Rating 116 
05. Findar, Katowice, Blood Dragon, Rating 111 
06. Grish, Będzin/Sosnowiec, Sisters of Sigmar, Rating 112 
07. Inkofon, Gliwice, Dwarves, Rating 107 
08. Krnąbrny, Będzin, Cultist of Khorne, Rating 111 
09. Pepe, Kęty, Strigoi, Rating: 113 
10. Radzik, Sosnowiec, High Elves, Rating 125 
11. Raven, Katowice, Blood Dragon, Rating 110 
12. Redek, Kęty, Skaven, Rating 127 
13. Szczery, Ruda Śląska, Kislevites, Rating 143 
14. Torin, Katowice, Cultist of Nurgle, Rating 88

Participates fought together 5 battles, each of which could last no longer than 90 minutes. Only in one case, while playing scenario 3Naprzód! To priorytet… a battle between Raven and Radzik ended in a draw after time. 

Below I prepared for you pictures from the tournament, and tables showing the pairing of players and results after each competition.

Konkurs modelarski     |     Model competition 
Po zakończeniu turnieju zorganizowaliśmy także szybki i spontaniczny konkurs modelarski, który wygrał Areo, drugie miejsce zajął Grish, a trzecie ex aequo Pepe oraz Redek i Torin. After the tournament, we also organized a quick and spontaneous model competition, who won Areo, second place was taken by Grish, and third place was taken by ex aequo Pepe and Redek and Torin.A na zdjęciu poniżej nagrody, które otrzymali uczestnicy turnieju... And the photo below awards were given to the participants of the tournament......oraz zdjęcia pierwszej trójki zwycięzców turnieju. ...and pictures of the first three winners of the tournament.
Podsumowanie i plany     |     Summary and plans 
Przygotowania do turnieju zajęły mi niemal dwa miesiące. W tym czasie głównie z pomocą forumowiczów z Azylium oraz czytelników Danse Macabre napisałem także pięć scenariuszy turniejowych, według których toczyły się rozgrywane w czasie PIEKŁA POCZTOWEGO....

Sprawdziła się wypracowana przez graczy MORDHEIM formuła turnieju, a więc podział na 5 bitew, ograniczenie czasowe do 90 minut, a przede wszystkim system Małych Punktów i Dużych Punktów.

Nie sprawdził się natomiast system dobierania przeciwników, który zaproponowałem w turniejowych scenariuszach. O ile dobrze to wyglądało z punktu widzenia fabularnego – bowiem sytuacja w każdej kolejnej potyczce wynikała z poprzedniej – to w czasie turnieju nie wyglądało już tak dobrze. Takie, a nie inne zestawienie przeciwników było po części spowodowane także tym, że w miarę możliwości starałem się nie wystawiać przeciwko sobie znajomych/rodziny.

Następnym razem powrócimy do dobierania przeciwników przede wszystkim na podstawie zdobytych w czasie turnieju punktów.

Przeglądając forum Azylium i czytając relacje z turnieju, opublikowane między innymi na blogach Diariusz RPG oraz Fantasy w miniaturze, nie zauważyłem także by uczestnicy uskarżali się na jakieś poważniejsze niedociągnięcia, więc jak na pierwszy raz chyba nie było źle?

Na koniec raz jeszcze dziękuję sponsorom turnieju HobbyZoneKromlech
lootpileMaxMiniMiniMonsters oraz 
Ristuls Extraordinary Market
Scibor Miniatures i Werewoolf Miniatures za nagrody dla uczestników. Hakostwu za pomoc merytoryczną. Thorashowi za oprawę graficzną, a BahiorowiGrishowi
Findarowi oraz Szczeremu i Torinowi za pomoc w przygotowaniach turnieju.

Na kolejny turniej turniej WARHEIM FS zapraszam w czerwcu. Więcej informacji pojawi się na Azylium Danse Macabre.

Galerię zdjęć z turnieju PIEKŁO POCZTOWE... znajdzie także TUTAJ.
Extended in time to prepare for the tournament took me almost two months. During this time, mainly with the help of the forum users and readers Azylium and Danse Macabre wrote the five scenarios tournament, according to which took place during the PIEKŁA POCZTOWEGO… skirmishes.

Proved to be well developed by the players MORDHEIM formula of the tournament, so the division into 5 battles, the time limit to 90 minutes, and most of all a system of Small and Large Points.

Did not work while the system of selecting opponents, who proposed the tournament scenarios. While it looked good from the perspective feature - because the situation in each subsequent skirmish resulted from the previous one - in the tournament did not look quite as good. That, and no other statement opponents was due in part to the fact that as far as possible I tried not to expose yourself against your friends/family.

The next time we return to selecting opponents primarily on the basis of the gained during the tournament points.

Browsing the forum Azylium and reading reports from the tournament, among other things, published on blogs Diariusz RPG and Fantasy w miniaturze, I noticed also that the participants complained about some serious shortcomings, so for the first time, I do not think it was wrong?

At the end once again thank the sponsors of the tournament HobbyZone, KromlechlootpileMaxMini,  MiniMonsters Ristuls Extraordinary MarketScibor Miniatures and Werewoolf Miniatures for prizes for participants. Hakostwu for substantive assistance. Thorash for graphic design, and Bahior, Grish, Findar and Szczery and Torin for their help in preparing the tournament.

For the next tournament WARHEIM FS welcome in June, and more information will appear on Azylium and Danse Macabre in March

A photo gallery of the tournament PIEKŁO POCZTOWE... will also find HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz