poniedziałek, 19 lutego 2018

Raport bitewny: Łowcy czarownic vs Zbrojne stado Zwierzoludzi.
After battle report: Witch hunters vs Chaos Beastmen.

Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap zbliża się wielkimi krokami.

Postanowiliśmy więc ze Szczerym rozegrać pierwsze dwa scenariusze turniejowe.

Poniżej znajdziecie, krótką relację z potyczki Warheim FS według zasad turniejowego scenariusza Pomiot klanu Moulder, którą rozegraliśmy Innym Wymiarze w Katowicach. 

Do walki wystawiłem komplet bohaterów Łowców czarownic (wyposażonych dodatkowo w pistolety pojedynkowe, średnie pancerze oraz tarcze) w towarzystwie dwóch Psów bojowych i obowiązkowej Postaci Dramatu, czyli Przeklętego Szczurołapa.

Natomiast Szczery wystawił do walki Zbrojne stado Zwierzoludzi, w którym oprócz kompletu bohaterów i Przeklętego Szczurołapa znalazły się Harpie oraz przyzwane przez Szamana Zwierzoludzi modele Wilczarzy Chaosu.

Zadania, które stoją przed graczami w pierwszym scenariuszu to z jednej strony Wyłączenie z akcji! modelu reprezentującego Pomiot klanu Moulder, a z drugiej przeprowadzenie modelu Przeklętego Szczurołapa do strefy rozstawienia przeciwnika.

Scenariusz rozegraliśmy na macie do gry G-Mat: Forgotten Realm od GameMat.eu o której więcej napisałem TUTAJ.
Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher is fast approaching.

So we decided to play the first of two tournament scenarios with Szczery.

Below you will find a short report of the game in Warheim FS according to the rules of the tournament scenario Spawn of the clan Moulder, which we played in the Inny Wymiar in Katowice.

I put up a set of heroes of Witch hunters (additionally equipped with dueling pistols, medium armors and shields) in the company of two War dogs and a mandatory Dramatis Personae in the Tournament, that is the Cursed Ratcatcher.

In turn, Szczery staged an Armed herd of Beastmen to fight, in the ranks of the company, apart from a set of heroes and Cursed Ratcatcher, there were also Harpies and models of the Chaos Hounds summoned by the Beastman Shaman.

The tasks that stand in front of the players in the first scenario are on the one hand Out of action! a model representing the Spawn of the clan Moulder and on the other move a model of the Cursed Ratcatcher to the enemy's deployment zone.

We played the battle on the G-Mat mat: Forgotten Realm from GameMat.eu, more about the game mat I wrote HERE.
Przy użyciu Laser Line - Targetlock od Army Painter sprawdziliśmy nawet czy Pomiot klanu Moluder będzie mógł przemieszczać się zgodnie z założeniami scenariusza.


Pomysł na rozgrywkę miałem raczej prosty.

Przeklęty Szczurołap wystawiony na lewej flance miał spokojnie zmierzać w kierunku strefy rozstawienia przeciwnika, który jak liczyłem podobnie postąpi ze swoim modelem Postaci Dramatu. Natomiast modele bohaterów uzbrojone w pistolety pojedynkowe miały wykryć i ostrzelać model Pomiotu klanu Moulder.

Niestety, co raczej mnie nie zdziwiło, plan się nie powiódł.

Nie znałem przed rozstawieniem składu kompanii Szczerego, a ten dzięki zdolności wysoki lot jakim dysponują Harpie zaszarżował i pokonał model mojego Bohatera Specjalnego.

Strzelanie z pistoletów pojedynkowych także okazało się dla moich bohaterów nie lada wyzwaniem, a niezliczone jedynki na kostce skutecznie sabotowały plan.

Koniec końców Łowcy czarownic po stracie 1/4 stanu kompanii rozbili się i uciekli z pola walki.

Szczery wygrał scenariusz, choć nie udało mu się zdobyć kompletu Małych Punktów.

Jeden z łowców czarownic umarł w wyniku odniesionych obrażeń, jednak przychód pozwolił na uzupełnienie szeregów kompanii.
The idea for the game was rather simple. 

Cursed Ratcatcher exhibited on the left flank was supposed to calmly move towards the opponent's deployment zone, which, as I hoped, would do the same with his Dramatis Personae model. However, the models of heroes armed with dueling pistols were supposed to detect and fire the model of the Spawn of the clan Moulder.

Unfortunately, which did not surprise me, the plan did not succeed.

I did not know before setting up the company of Szczery, and this thanks to the ability of the high fly that Harpies has charged and defeated the model of my Special Hero.

Shooting with dueling pistols was also a challenge for my heroes, and countless ones on the ankle were effectively sabotaging the plan.

In the end, the witch hunters crashed after losing 1/4 of the company's status and fled the battlefield.

Szczery won the script, although he failed to get a set of Small Points.

In the end, one of the witch hunters died as a result of injuries, but the income obtained after the game allowed to complete the company's ranks.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz