poniedziałek, 19 marca 2018

Raport bitewny: Khazadzi z Gór Krańca Świata vs Zbrojne stado Zwierzoludzi.
After battle report: Dwarves vs Chaos Beastmen.

Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap zbliża się wielkimi krokami.

Postanowiliśmy więc z Bahiorem rozegrać pierwsze dwa scenariusze turniejowe.

Poniżej znajdziecie, krótką relację z potyczki Warheim FS według zasad turniejowego scenariusza Pomiot klanu Moulder, którą rozegraliśmy Innym Wymiarze w Katowicach. 

Do walki wystawiłem komplet bohaterów Khazadów z Gór Krańca Świata (niektórzy otrzymali także pistolety pojedynkowe oraz średnie pancerze i tarcze) w towarzystwie Żyrokoptera i obowiązkowej Postaci Dramatu, czyli Przeklętego Szczurołapa.

Natomiast Bahior wystawił do walki Zbrojne stado Zwierzoludzi, w którym oprócz kompletu bohaterów i Przeklętego Szczurołapa znalazły się Harpie oraz przyzwane przez Szamana Zwierzoludzi modele Wilczarzy Chaosu.

Zadania, które stoją przed graczami w pierwszym scenariuszu to z jednej strony Wyłączenie z akcji! modelu reprezentującego Pomiot klanu Moulder, a z drugiej przeprowadzenie modelu Przeklętego Szczurołapa do strefy rozstawienia przeciwnika.

Scenariusz rozegraliśmy na macie do gry Wargames terrain mat – Rake’s Corner od Deep-Cut Studio o której więcej napisałem TUTAJ.
Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher is fast approaching.

So we decided to play the first of two tournament scenarios with Bahior.

Below you will find a short report of the game in Warheim FS according to the rules of the tournament scenario Spawn of the clan Moulder, which we played in the Inny Wymiar in Katowice.

I put up a set of heroes of Witch hunters (some also received dueling pistols and medium armor and shields) in the company of Gyrocopter and a mandatory Dramatis Personae in the Tournament, that is the Cursed Ratcatcher.

In turn, Bahior staged an Armed herd of Beastmen to fight, in the ranks of the company, apart from a set of heroes and Cursed Ratcatcher, there were also Harpies and models of the Chaos Hounds summoned by the Beastman Shaman.

The tasks that stand in front of the players in the first scenario are on the one hand Out of action! a model representing the Spawn of the clan Moulder and on the other move a model of the Cursed Ratcatcher to the enemy's deployment zone.

We played the battle on the Wargames terrain mat – Rake’s Corner from Deep-Cut Studio, more about the game mat I wrote HERE.


Tym razem postanowiłem zrealizować zadanie dla Przeklętego Szczurołapa dość niestandardowo i umieścił Postać Dramatu w Żyrokopterze.

Przy odrobinie szczęścia udało mi się skorzystać z zasady Wysoki Lot i w dwie tury po wystartowaniu Przeklęty Szczurołap bezpiecznie wylądował w strefie rozstawienia przeciwnika.

To o czym nie pamiętałem, to zasada, która pozwala Krasnoludom wykonać bieg nawet wtedy, gdy niosą znacznik kosztowności. I przez większość mojej kompanii snuła się smętnie po stole nie mogąc dogonić pozostałych bohaterów.

Niepotrzebnie wystawiłem także na szarżę model Żyrokoptera i choć oddany wcześniej strzał zranił Herszta Zwierzoludzi, to finalnie Przeklęty Szczurołap pilotujący machinę został zagryziony przez Wilczarze Chaosu i Wyłączony z akcji!

Koniec końców gra zakończyła się remisem.
This time I decided to accomplish the task for Cursed Ratcatcher quite non-standard and put the Dramatis Personae in Gyrocopter.

With a bit of luck, I managed to use the rule of High Fly and two turns after launching the Cursed Ratcatcher safely landed in the enemy's deployment zone.

What I did not remember is a rule that allows Dwarves to run even when they carry a treasure marker. And for the most part of my company, she was wandering sadly on the table, unable to catch up with the other heroes.

I have also unnecessarily put on the model of the Gyrocopter and although the previously devastated shot was injured the Beastman Warchief the Cursed Ratcatcher pilot was bitten by the Chaos Hounds and Out of the action!

In the end, the game ended in a draw.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz