niedziela, 12 maja 2024

Rekrutacja: Piechota morska z Marienburga, stronnicy - Przepatrywacz.
Recruitment: Marienburgers, henchman - Scout.

Przepatrywacze są doświadczonymi tropicielami i przewodnikami, którzy przeszukują teren dla oddziałów wojskowych. Przez cały czas trwania podróży wypatrują zasadzek oraz zagrożeń. Ponieważ zwykle działają w pojedynkę lub w niewielkich grupach są samowystarczalni oraz opanowani. Większość działa na dobrze im znanym obszarze, w pełni wykorzystując doskonałą orientację w terenie. Nieliczni zajmują się przepatrywaniem nieznanych szlaków i badaniem dzikich krain.

W ramach chwilowej przerwy w budowaniu modułowego stołu z ruinami Mordheim do Warheim FS oraz przy okazji malowania Zbrojnych z Middenheim dla Szczerego, na mój warsztat trafiła kompania Piechoty morskiej z Marienburga.

Modele złożyłem z figurek od North Star Military Figures oraz Wargames Atlantic, z rzadka tylko uzupełniająć bitsami od Games Workshop i innych firm.

Do złożenia modeli przepatryczy użyłem korpusu i nóg oraz oszczepów z zestawu Arab Light Cavalry and Horse Archers od Gripping Beast, a ramiona i głowę z zestawu Conquistadors od Wargames Atlantic.

Kawalerzystów posadziłem na koniach z zestawu Horses od Wargames Atlantic.
During a temporary break in building a modular table with Mordheim ruins for Warheim FS and while painting Middenheimers warband for Szczery, a company of Marienburgers came to my workshop.

I built the warband from miniatures from North Star Military Figures and Wargames Atlantic, occasionally supplementing them with bits from GW and other companies.

To assemble the scout miniatures, I used the body and legs and javelins from the Arab Light Cavalry and Horse Archers set from Gripping Beast, and the arms and head from the Conquistadors set from Wargames Atlantic.

I put the cavalrymen on horses from the Horses set from Wargames Atlantic

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz