piątek, 5 marca 2021

Recenzja: Duke Magnus of Protzingen od Lead Adventures.
Reviews: Duke Magnus of Protzingen from Lead Adventures.

Czasami warto posprzątać w warsztacie. Po pierwsze poprawia to komfort pracy, po drugie można znaleźć zamknięte, pokryte kilkuletnim kurzem pudełko zawierające kilkadziesiąt figurek od Lead Adventures, z których kilka lat temu postanowiłem złożyć kompanię Psów Wojny do Warheim FS.

Pamiętam, że wówczas nie miałem pomysłu na Ptaszników z Catrazzy i odłożyłem projekt. 

Jeśli rzucicie okiem na blogowe zakładki na DansE MacabrE, to zauważycie, że Lead Adventures nie jest najmniejszą z nich, a dokładniej włącznie z tym wpisem pojawiła się na blogu 75 razy. Były to posty zarówno z recenzjami modeli, jak i zdjęcia pomalowanych figurek.

Sam bardzo lubię modele od Lead Adventures, szczególnie z linii Bruegelburg, tym większe było moje zaskoczenie, gdy pisząc poniższą recenzję okazało się, że strona producenta jest już nieaktywna. Na szczęście znalazłem sklep MiniaturicuM, gdzie wciąż dostępne są modele inspirowana obrazami, których autorem jest Pieter Bruegel.

Tak więc, dziś mam dla Was recenzję modelu Duke Magnus of Protzingen od Lead Adventures.

Model Diuka był częścią większej przesyłki, i zamiast charakterycznego dla Lead Adventures blistra z ulotką z cytatem "Life if either a daring adventure or nothing" głuchoniewidomej Helen Keller, został zapakowany w foliowy worek z nadrukowanym na naklejkę kodem.

Wewnątrz opakowania znalazł się odlany z białego metalu model kawalerzysty i wierzchowca, który odlany został z podstawką.

Jakość odlewu jest dobra, a ilość detali na pierwszy rzut oka może przytłoczyć, jednak z doświadczenia wiem, że modele od Lead Adventures maluje się bardzo przyjemnie, a praca z nimi sprawia wiele frajdy.

Model Diuka z powodzeniem można wykorzystać jako rycerza najemnego czy konnego dowódcę, nie tylko w szeregach Psów Wojny do Warheim FS.

W szeregach mojej kompanii będzie pełnił, w zależności od potrzeby, rolę konnego dowódcy lub stronnika - lansjera. Na pierwszych zdjęciach możecie obejrzeć model w towarzystwie dwóch pozostałych lansjerów, których zresztą zrecenzuję później i od których diuk otrzymał tarczę, która była zresztą jedyną zmianą, jaką wprowadziłem do oryginalnego wyglądu modelu.

Polecam.

Ostatnie zdjęcie pochodzi ze strony MiniaturicuM, gdzie znajdziecie więcej szczegółów.
Sometimes it makes sense to clean up in the workshop. First of all, it improves the comfort of work, secondly, you can find a closed box covered with several years of dust containing several dozen miniatures from Lead Adventures, of which a few years ago I decided to put the Dogs of War company into Warheim FS.

I remember that at that time I had no idea for the Birds of Catrazza miniatures and the project was postponed - as it turned out for a few years.

If you take a look at the blogging labels on DansE MacabrE, you will notice that Lead Adventures is not the smallest of them, and more precisely, including this post, has appeared on the blog 75 times. These were posts with both model reviews and photos of painted miniaturs.

I really like the miniatures from Lead Adventures, especially from the Bruegelburg line, the greater was my surprise when writing the review below, it turned out that the manufacturer's website is no longer active. Fortunately, I found the MiniaturicuM store, which still has models inspired by paintings by Pieter Bruegel.

So, today I have a review for you of the Duke Magnus of Protzingen miniatures produced by Lead Adventures.

Duke's miniatures was part of a larger shipment, and instead of the Lead Adventures blister with a leaflet with the quote "Life if either a daring adventure or nothing" of deaf-blind Helen Keller, it was packed in a plastic bag with a code printed on the sticker.

Inside the package there is a miniatures of a cavalryman and a mount made of white metal, which was cast with a bases.

The quality of the casting is good and the amount of details may be overwhelming at first glance, but I know from experience that the Lead Adventures miniaturs are very nice to paint and a lot of fun to work with.

The Duke miniatures can be successfully used as a freelancer or mounted commander, not only in the ranks of the Dogs of War to Warheim FS.

In the ranks of my company, depending on the need, he will play the role of a mounted commander or henchman - a lancer. In the first photos you can see the miniatures in the company of the other two lancers, which I will review later, and from whom the duke received a shield, which was the only change I made to the original appearance of the miniatures.

I recommend.

The last photo comes from the MiniaturicuM website, where you can find more details. 


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza