czwartek, 10 marca 2016

Raport bitewny: Fontanna - Łowcy czarownic vs Grasanci Chaosu.
After battle report: Fountain - Witch hunters vs Marauders of Chaos.

Przypominam szanownemu państwu-draństwu, że na Danse Macabre opublikowałem relację z turnieju Piekło pocztowe..., który odbył się 30 stycznia 2016 roku w klubie Inny Wymiar w Katowicach przy ulicy Dębowa 49.

A dziś mam dla was raport bitewny z potyczki według zasad scenariusza Fontanna, którą wraz ze Szczerym rozegrałem na początku marca.
Be recalled that last week in the pages of my blog Danse Macabre published report from the tournament Piekło pocztowe..., which took place on 30 January 2016 in the club Inny Wymiar in Katowice at Dębowa 49 Street.

And today I have for you overdue after battle report by the rules scenario The Fountain, which together with Szczery I played in March. 

Przygotowanie do bitwy   |   Preparing for battlePo rozstawieniu makiet i wystawieniu drużyn w strefach rozstawienia rozpoczęliśmy rozgrywkę.

Naprzeciw siebie stanęli wierni Sigmarowi Łowcy czarownic oraz chciwi, niemoralni i zepsuci do szpiku kości Grasanci Chaosu, plugawi heretycy noszący znak Slaanesha, którzy postanowili zagrabić dla siebie kosztowności ukryte w stojącej na miejskim rynku fontannie.
Then we set the battlefield and we put warbands in the deployment areas and we started the game.

Facing each other they stood loyal to Sigmar Witch hunters and greedy, immoral and corrupt to the bone Marauders of Chaos, vile heretics bearing the Mark of Slaanesh, who decided to grab for themselves valuables hidden in standing on the town square fountain.


Początek   |   Beginning


Rozgrywka rozpoczęli plugawi Grasanci Chaosu, którzy biegiem ruszyli w stronę stojącej na środku rynku fontanny.

Łowcy czarownic nie byli tak skorzy do pośpiechu.

Duchowni postanowili powierzyć los kompanii Protektorowi Imperium. Kapłani idąc powoli, w skupieniu odmawiali wersy Litanii Nienawiści. Moc zamknięta w słowach pobożnych psalmów otoczyła łowców czarownic Egidą Templariusza i pokrzepiła na duchu Oracją Prawości. Ponadto Inkwizytor odział się w utkaną ze światła i ognia Zbroja Sigmara, zaś oręż Prezbitera Sigmara napełniła Groza Sigmara.

Łowcy czarownic wzmocnieni mocą Młotodzierżcy ruszyli w stronę przeklętych Grasantów Chaosu a w ich oczach płonął słuszny gniew.

Gdy tylko wybrzmiały święte słowa Kusznik z Tilei celnym strzałem Oszołomił! jednego ze Slaangorów. Drugiego Zwierzoczłeka zaatakowały Psy bojowe. Niestety Książę Chaosu obdarzył swych ulubieńców mutacją Ciernie, które skutecznie wyeliminowały Psy bojowe z walki. Pierwsze zwierzę zostało WzA! na miejscu, a drugie padło w konwulsjach Powalone na ziemię!.
The battle started, let him be cursed, Marauders of Chaos, which run in the direction of The fountain standing in the middle of the market.

Witch hunters were not so eager to rush.

The priest decided to entrust destiny the company Protector of Empire. Priests walking slowly, intently recited verses Litany of Hate. Power closed in the words of pious psalms encircled witch hunters Aegis of Templar and fortified spirits Oration of Righteousness. In addition, the Inquisitor clothed in a woven with light and fire Armour of Sigmar, the weapon priest filled Terror of Sigmar.

Witch hunters strengthening the power of Heldenhammer walked toward the damned Marauders of Chaos and their eyes burned righteous anger.

As soon resounded sacred words Crossbowman from Tilea was Stunned! one of Slaangor. The second Beastman was attacked by Dogs. Unfortunately, the Prince of Chaos gave their favorites a mutation of Thorns, which effectively eliminated the Dogs out of the fight. The first Dog was the OoA! and the other died in convulsions Knocked down!.

Rozwinięcie   |   Battle


Grasanci Chaosu zaślepieni gorączką złota nie tracili czasu na modlitwy czy rzucanie zaklęć i pierwsi dotarli do fontanny wyprzedzając znacznie idąc powoli łowców czarownic. I tak bohaterowie służący pod sztandarem Slaanesha rozpoczęli przetrząsanie fontanny i odnaleźli w cuchnącej brei trzy znaczniki kosztowności.

Podczas gdy bohaterowie szukali łupów, stronnicy zaatakowali Sigmarytów...

Łowca czarownic odpowiedział ogniem i celnym strzałem z pistoletu pojedynkowego WzA! szarżującego Ogara Chaosu.

Mniej szczęścia mieli Flagelanci. Pierwszy z pokutników został WzA! przez szarżującego Slaangora, a drugi padł PnZ! celną salwą Cierni.

WzA! został także Pies bojowy którego dobił Czarnoksiężnik Chaosu.
Sigmaryci odpowiedzieli na atak Grasantów Chaosu ogniem i mieczem. Jeden z Łowców czarownic wykorzystując dogodne ustawienie swych towarzyszy oddał celny strzał do Czarnoksiężnika Chaosu i WzA! model heretyka....
Marauders of Chaos blinded by the gold rush lost no time in prayer or cast spells, and first came to The Fountain ahead of much walking slowly Witch hunters. And so the heroes serving under the banner of Slaanesh began searching through The Fountain and found a stinking slush three markers of valuables.

While the heroes were looking for the booty henchman attacked Sigmarites...

Witch hunter returned fire and shot a pistol OoA! a charging Chaos Hound.

Less fortunate were Flagellant. The first of penitents was the OoA! by a charging Slaangor and the other fell Knocked! a customs salvo of Thorns.

In addition, Warlock of Chaos knocked! the Dog.

Sigmarites have responded to attack Marauders of Chaos by fire and the sword. One of the Witch hunters using the suitable setting of of his companions gave good shot to the Warlock of Chaos and OoA! model heretic....

Zakończenie   |   End


...niestety nie dane było Łowcom czarownic dokończyć zbożnego dzieła, oto bowiem Grasanci Chaosu odnaleźli w fontannie czwarty znacznik kosztowności

Heretycy śmiejąc się z przewrotności losu zbiegli z pola bitwy dźwigając na swych barkach przeklęte złoto....
...Unfortunately it was not given Witch hunters complete godly work, behold Marauders of Chaos found in the fountain fourth marker of valuables...

Heretics laughing at the perversity of fate fled from the battlefield carrying on his shoulders the cursed gold....

***

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !
.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz