czwartek, 31 marca 2016

Raport bitewny: Wieża Magusa - Łowcy czarownic vs Elfowie Wysokiego Rodu.
After battle report: Magus tower - Witch hunters vs High Elves.

Witajcie!

Gdyby ktoś z szanownego państwa-draństwa jeszcze nie czytał, to na Danse Macabre dostępne są odnośniki do relacji z turnieju Warheim FS, który odbył się 30 stycznia 2016 roku w klubie Inny Wymiar w Katowicach przy ulicy Dębowa 49.


Natomiast dziś mam mam dla was raport bitewny z potyczki według zasad scenariusza Wieża Magusa, którą wraz z Radzikiem rozegrałem w marcu w klubie Inny Wymiar.

Ponadto, w poniższym raporcie możecie przyjrzeć się także bliżej macie do gry Wargames terrain mat – Cobblestone od Deep-Cut Studio.

Deep-Cut Studio jest jednym ze sponsorów czerwcowego turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów, a mata do gry będzie jedną z nagród które będzie można wygrać w trakcie wydarzenia.
Hello!

If any of you have not yet read on Danse Macabre are links to the relationship of the tournament Warheim FS, which took on 30 January 2016 in the club Inny Wymiar in Katowice at Dębowa 49 Street.

And today I have for you overdue after battle report by the rules scenario Magus tower, which together with Radzik I played in March in the club Inny Wymiar.

Furthermore, in this report you can also look at the closer mat to the game Wargames terrain mat – Cobblestone from the Deep-Cut Studio.

Deep-Cut Studio is one of the sponsors of the June tournament Warheim FS - Laughter Dark Gods and the mat to the game will be one of the prizes that will be won in the course of events.

Przygotowanie do bitwy   |   Preparing for battle
Po kilku starciach stoczonych w ruinach Oldenlitz kompania Łowców czarownic dotarła wreszcie pod Wieżę Magusa, w której zamknął się przeklęty czarnoksiężnik.

Niestety nim Łowcy czarownic zdołali wyważyć chronione magią wrota do posępnej wieży, w ruinach miasta pojawił się nowy wróg. Oto bowiem plugawi Elfowie Wysokiego Rodu przybyli na ratunek uwięzionemu wewnątrz budynku czarnoksiężnikowi.


Łowcy czarownic stłoczeni na schodach wieży zostali zdradziecko zaatakowani przez Elfów, którzy ze znacznej odległości razili ludzi wystrzelonymi w łuków strzałami...
After a few battles fought in the ruins Oldenlitz  campaign Witch hunters finally reached the tower Magus, which closed damned a sorcerer.

Unfortunately, the Witch hunters failed to break the magic protected the gates to the gloomy tower. And in the ruins of the city there is a new enemy. Behold, they defile the High Elves came to the rescue trapped inside the building sorcerer.

Witch hunters crowded on the stairs of the tower were treacherously attacked by Elves, who from a distance shooting people with arrows releases on the bows...

Początek   |   Beginning
Inkwizytor postanowił podzielić kompanię na dwie grupy.

I tak Flagelanci wraz z Zelotami ze słowami Litanii nienawiści na ustach, w akompaniamencie ujadania Psów ruszyli w kierunku Elfów. 

Jednak łucznicy Elfów skutecznie unikali walki wręcz, zasypując za to nacierających Sigmarytów deszczem strzał. 

I choć z początku nieskuteczny, to w końcu ostrzał Elfów zaczął zbierać żniwa. 

Pierwszy padł na ziemię przeszyty strzałami Flagelant, po nim padł Zelota i strącony z tarasu Kusznik z Tilei. Również jeden z Łowców czarownic został raniony posłaną z oddali strzałą...
Inquisitor decided to divide a company into two groups.

And so Flagellant with Zealots with the words of the Litany of hatred on his lips, a chorus of barking dogs moved in the direction of the Elves.

However, Elven archers successfully avoided combat, spraying for oncoming human rain shot.

And although at first ineffective, then finally firing the Elves began to gather the harvest.

The first fell to the ground pierced by arrows Flagelant, after it fell Zealot and knocked off from the terrace The crossbowman of Tilea. Also, one of the witch hunters was wounded a deputy from afar arrow...

Rozwinięcie   |   Battle...niewiele lepiej wiodło się Łowcom czarownic w walce wręcz. Bo choć pierwsze dopadły wroga Psy, to jednak zwierzęta nie podołały Mistrzowi Miecza, który bez wysiłku unieszkodliwił agresywnego czworonoga. Również drugi z Flagelantów padł potraktowany toporem Białego Lwa.

I choć stojących na schodach Łowców czarownic skutecznie chroniły odmawiane przez duchownych modlitwy, to Sigmaryci nie byli w stanie odpowiedzieć skutecznym ostrzałem, bowiem pistolety pojedynkowe nie mogły równać się zasięgiem z łukami Elfów.
... not much better were doing Hunter witch in combat. Because although the first enemy caught up with dogs, however, the animals have not defeated the Master Sword, which effortlessly neutralize aggressive pet. Also, the second Flagelantów fallen treated ax of the White Lion.

And while standing on the steps of the Witch hunters effectively protect recited by the clergy prayer, Sigmarites were not able to answer an effective attack, since dueling pistols could not match the reach of the arches of the Elves.

Zakończenie   |   End
Inkwizytor nie mogąc stawić czoła kryjącym się w oddali Elfom, którzy miast walczyć twarzą w twarz, niczym szczury kłębili się na murach, wydał rozkaz odwrotu i Łowcy czarownic ustąpili pola czarnoksiężnikom z Ulthuanu.

I choć Elfowie Wysokiego Rodu obronili ukrytego za murami wieży kamrata, to sami zapłacili za to wysoką cenę. Oto bowiem na polu bitwy pojawiła się grupa toczonych zarazą mieszczan, która ku uciesze Nurla, rozsiewała plagę wśród ruin miasta, a zdradliwa choroba dotknęła wszystkich obecnych na polu bitwy wojowników.

Jak się później okazało większość zarażonych przeżyła, zaraza zabiła tylko, Sigmarowi niech będą dzięki!, przeklętego Maga Elfów Wysokiego Rodu, który padł powalony gorączką i skonał w męczarniach.
Inquisitor can not face hiding in the distance Elves, who are the cities to fight face to face, like rats milled about on the walls, he gave the order to retreat and witch hunters resigned field warlocks of Ulthuan.

And while the High Elves defended hidden behind the walls of the tower companion, it themselves paid a high price. Behold on the battlefield appeared in the group infected with plague townspeople who to the delight of Nurla, he sowed plague among the ruins of the city, and the treacherous disease touched everyone present on the battlefield warriors.

As it turned out, most infected survived the plague killed only, Sigmar be praised!, damn mage of the High Elves, who fallen struck down by fever and died in agony.

Posłowie   |   Epilogue

I na koniec kilka zdjęć maty do gry Wargames terrain mat - Cobblestone od Deep-Cut Studio.

And finally some pictures of the mat to play Wargames terrain mat - Cobblestone from the Deep-Cut Studio.
***

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !
.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza