czwartek, 17 marca 2016

Raport bitewny: Dzwon Księcia Chaosu - Łowcy czarownic vs Khazadzi z Gór Krańca Świata.
After battle report: The bell of the Prince of Chaos - Witch hunters vs Dwarves.

Witajcie!

Gdyby ktoś z szanownego państwa-draństwa jeszcze nie czytał, to na Danse Macabre dostępne są odnośniki do relacji z turnieju Warheim FS, który odbył się 30 stycznia 2016 roku w klubie Inny Wymiar w Katowicach przy ulicy Dębowa 49.


A dziś mam dla was raport bitewny z potyczki według zasad scenariusza Dzwon Księcia Chaosu, którą wraz z Inkofonem rozegrałem na początku marca.
Hello!

If any of you have not yet read on Danse Macabre are links to the relationship of the tournament Warheim FS, which took on 30 January 2016 in the club Inny Wymiar in Katowice at Dębowa 49 Street.

And today I have for you overdue after battle report by the rules scenario The bell of the Prince of Chaos, which together with Inkofon I played in March. 

Przygotowanie do bitwy   |   Preparing for battle

W mroku spowitego dymami miasta stanęli naprzeciw siebie Łowcy czarownic, pokorni słudzy Sigmara Młotodzierżcy i Khazadzi z Gór Krańca Świata, zbyt dumni i pyszni by przyznać, że ich czas już przeminął.

Po rozstawieniu makiet i wystawieniu drużyn w strefach rozstawienia rozpoczęliśmy rozgrywkę.

Celem scenariusza było zniszczenie przeklętego dzwonu, który znajdował się w stojącej na rynku dzwonnicy.

Na początku rundy każdego z graczy upiorne brzmienie dzwonu mąciło umysły wojowników, zsyłając na nich głupotę, furię lub pozostawiając bez efektu.
Ochronę przed efektami działania przeklętego dzwonu zapewniała jedynie zasada niezłomność, do której dostęp dzięki modlitwom miał Prezbiter Sigmara. I właśnie tą modlitwę postanowiłem wykorzystać by wygrać.
In the darkness cloaked the fumes city stood facing each other witch hunters, the humble servants of Sigmar Heldenhammer and dwarves of the Worlds Edge Mountains, too proud and arrogant to admit that their time had passed.

Then we set the battlefield and we put warbands in the deployment areas and we started the game.

The aim of the scenario was to destroy the cursed bell, who was standing in the market belfry.

At the beginning of the round each player the ghostly sound of the bell disturbed the minds of the warriors, by sending them stupidity, fury or leaving without effect.

Protection against the effects of the action damned bell principle only provide immunity to psychology, to which access through prayers had Priest of Sigmar. I just decided to use this prayer to win.

Początek   |   Beginning
O tym jak silne było działanie dzwonu możecie przekonać się patrząc na powyższe zdjęcia. Modele oznaczone kostką z niewypałem! to właśnie ofiary głupoty sprowadzonej przez dzwon.

Inkwizytor postanowił podzielić kompanię na dwie nierówne grupy. Pierwsza grupa złożona z dwóch zelotów rozpoczęła żmudną wspinaczkę po zniszczonych schodach dzwonnicy. Druga grupa ruszyła w stronę Krasnoludów, by odeprzeć atak starszej rasy.

W tym wszystkim najważniejsze zadanie przypadło Prezbiterowi Sigmara, bowiem duchowny musiał z jednej strony utrzymywać ochronne błogosławieństwo nad swoimi towarzyszami, a z drugiej strony w odpowiednim momencie zdjąć ochronę z zelotów. Bowiem przeklęty dzwon mogli zniszczyć jedynie ci, którzy nie byli odporni na jego działanie.
W planie nieświadomie pomogli samo Krasnoludowie, bowiem inżynier krasnoludów zaniedbując dziedzinę rozpraszania magii nie był w stanie rozproszyć modlitw odmawianych przez duchownych Sigmara.
About how strong was effect of a bell you can see by looking at these pictures. Models marked with a dice misfire! it is the victim of stupidity brought over by the bell.

Inquisitor decided to divide a company into two unequal groups. The first group consists of two zealots began the arduous climb up the worn steps of the bell tower. The second group headed for the Dwarfs to repel the older race.

In all this, the most important task coincided with a priest of Sigmar, because the cleric had one hand to keep the protective blessing over their companions, and on the other hand, when the time comes to remove protection from the zealots. Because damn bell could destroy only those who were not immune to its effects.

The plan unwittingly helped the same dwarves, because the engineer dwarves neglecting to dispel magic was not able to dispel the prayers recited by the priest of Sigmar.

Rozwinięcie   |   Battle
Tak jak przewidział inkwizytor pierwszą krew przelali krasnoludowie, którzy z broni dystansowej wyłączyli z akcji! jednego z psów bojowych.

Bitwa była zacięta, jednak krasnoludowie musieli uznać wyższość łowców czarownic. Stal długobrodych nie była w stanie przebić pancerzy chronionych mocą Sigmara, a celne ciosy łowców czarownic raz po raz wyłączały z akcji! wojowników krasnoludów.
As predicted the inquisitor first blood have shed dwarves, who ranged weapons 'out of action!' one of the dogs.

The battle was fierce, but the dwarves had to acknowledge the superiority of witch hunters. Longbeards steel was not able to penetrate armor protected the power of Sigmar, and flawless hitting witch hunters again and again eliminated the warriors the dwarves.

Zakończenie   |   EndBitwa zakończyła się krótko przed całkowitym wybiciem Krasnoludów.

Zgodnie z założeniami zeloci zniszczyli przeklęty dzwon, ratując miasto przed nieuchronnym obłędem!
The battle ended shortly before the complete excision of the Dwarves.

According to the zealots destroyed the cursed bell, saving the city from inevitable madness!

***

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !
.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz