czwartek, 27 sierpnia 2020

Galeria: Teufelsberg.
Gallery: Teufelsberg.

Jeśli śledzicie DansE MacabrE lub Warheim FS na FB to już mogliście obejrzeć zdjęcia przestawiające ukończone makiety wsi Teufelsberg, które staną się miejscem potyczek w Warheim FS.

Teraz przyszedł czas, by zdjęcia ukazały się także na blogu. Z uwagi na ilość zdjęć postanowiłem zaprezentować każdą z makiet oddzielnie, a dodatkowo oprócz zaprezentowanych wcześniej fotografii każdy z elementów terenu zaprezentuje się Wam na osobnych, nieprezentowanych wcześniej zdjęciach.

Waloryzacja oraz budowa makiet zajęła mi ponad rok, a w efekcie powstało dość elementów terenu wiejskiego by suto zapełnić dwa pełnowymiarowe stoły do Warheim FS.

Cały projekt zaczął się od zorganizowanej przez Tereny do Gier zbiórki Archetypiczna wioska, w której wziąłem udział, a wkrótce wszedłem w posiadanie makiet przedstawiających pruską zabudowę, która posłużyła jako podstawa do waloryzacji budynków.

Poniżej znajdziecie trzy poradniki, w których krok po kroku przedstawiłem mój sposób na wykonanie poszczególnych elementów budynków.
W międzyczasie doszło do konfliktu pomiędzy Tereny do Gier, a Lasercut Buildings, firmą która jak się okazało produkuje cięte laserem makiety z hdf-u. Szczegółów sporu nie znam, ale przynajmniej dowiedziałem się o istnieniu tej ostatniej firmy i dzięki temu wszedłem w posiadanie kilku kolejnych makiet, w tym wiatraka młyńskiego.

Z przerwami na inne projekty, prace nad makietami trwały nieco ponad rok, a na elementach terenu przybywało kolejnych detali.

Finalnie na zdjęciach przedstawiających Teufelsberg znajdziecie, poza wymienionymi wyżej firmami, także elementy od Dunkeldorf MiniaturesHQ Resin, KromlechMicro Art Studio, Mini MonstersNoch, Ristuls Extraordinary Market, Rubicon Models, Scibor MMSpellCrow oraz Warhead StudioWarlord Games.

Zbudowałem także tarcze strzeleckie, studnie oraz sernik i drzewa owocowe, które również umieściłem na makietach.

I to chyba tyle, tytułem wstępu do cyklu prezentującego gotowe makiety wsi Teufelsberg do Warheim FS.

Zrealizowałem jeden ze swoich planów i mam w końcu kompletny zestaw makiet do rozgrywek poza murami, pora więc zabrać się za kolejny i zbudować ruiny Miasta Potępionych.

A tymczasem zapraszam do śledzenia galerii, która powinna ukazywać się na łamach bloga, co dwa tygodnie w czwartki.
If you follow the DansE MacabrE or Warheim FS page on Facebook, you could already see photos showing the completed models of Teufelsberg village, which will become the battlefield in Warheim FS.

Now the time has come for the photos to be published on the blog as well. Due to the number of photos, I decided to present each of the models separately, and in addition to the previously presented photos, each of the elements of the terrain will be presented to you in separate, previously not presented photos.

Valorization and construction of buildings model took me over a year, and as a result, enough terrain elements were created to fill two tables for Warheim FS.

The whole project started with the collection of Archetypical Village organized by Tereny do Gier, in which I participated, and soon I came into possession of models of Prussian wall buildings, which served as the basis for the valorization of the buildings.

Below you will find three guides in which I have presented step by step my way of making individual building elements.
In the meantime, there was a misunderstanding between Tereny do Gier and Lasercut Buildings, a company that turned out to produce laser-cut HDF buildings model. I do not know the details of the dispute, but at least I found out about the existence of the latter company and thanks to this I came into possession of several more models, including a windmill.

With breaks for other projects, work on the Teufelsberg models took just over a year, and more details were added to the terrain elements.

Finally, in the pictures showing Teufelsberg you will find, apart from the companies mentioned above, also elements from Dunkeldorf Miniatures, HQ Resin, Kromlech, Micro Art StudioMini Monsters, NochRistuls Extraordinary MarketRubicon ModelsScibor MM, SpellCrow and Warhead Studio and Warlord Games.

I also built shooting targets, wells, cheese house and fruit trees, which I also put on models.

And that's about it, as an introduction to the series presenting ready-made models of the village of Teufelsberg to Warheim FS.

I've made one of my plans and I finally have a complete set of buildings model for games outside the walls, so it's time to move on to another one and build the ruins of the City of the Damned.

Meanwhile, I invite you to follow the gallery, which should appear on the pages of the blog, every two weeks on Thursdays.Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza