niedziela, 10 lutego 2019

Zebrane z tygodnia #413.
Chosen from the week #413.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #413 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #413 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Primaris Space Marine painted by Aythami Alonso.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na blogu DansE MacabrE opublikowałem kolejne porcje informacji na temat Talabheim.
 • Z kolei na łamach bloga Warheim FS znajdziecie kolejny plik pdf z kartami elementów terenu - Rzeki.
 • Ponadto, na blogu DansE MacabrE znajdziecie także raport bitewny z rozgrywki Warheim FS.
 • On the DansE MacabrE blog, I've published more information about Talabheim. (PL)
 • On the pages of the Warheim FS blog you will find another pdf file with the cards of the terrain elements - Rivers. (PL)
 • On the DansE MacabrE blog you will also find a battle report from Warheim FS. (PL/ENG)
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Na stronie Not Orinal Minis możecie zapoznać się z obszernym poradnik traktującym o konwersji i malowaniu modelu Primaris Space Marine przez Aythami Alonso Torrenta.
 • Z kolei Tony na swoim blogu Damp's Modelling Page pokazał jak zbudował makietę Witchlands Hovel do gry Flintloque.
 • Natomiast Roman na łamach bloga Massive Voodoo krok po kroku zaprezentował kolejne etapy malowania modelu Uther, Light of the Realm.
 • On the Not Orinal Minis website you can read an extensive tutorial on converting and painting the Primaris Space Marine model by Aythami Alonso Torrent. (ENG)
 • Tony on his blog Damp's Modeling Page showed how he built the Witchlands Hovel mockup for Flintloque. (ENG)
 • Roman in the pages of the Massive Voodoo blog step by step presented the next stages of painting bust Uther, Light of the Realm. (ENG)
Recenzje   ]|[   Reviews

 • Na blogu The Mad Hamster's Modelling Page znajdziecie recenzję modelu Oleńka the Winged Hussar od Wargamer.
 • G Mort na swoim blogu GMorts Chaotica rozpakował jakiś czas temu zestaw modeli Charm Warders od Wyrd Games.
 • Natomiast na blogu DansE MacabrE przygotowałem dla Was recenzję kultysty z zestawu Rotten Circus od Rotten Factory.
 • On The Mad Hamster's Modelling Page blog, you can find a review of the model of Oleńka the Winged Hussar from Wargamer. (PL)
 • G Mort on his blog GMorts Chaotica unpacked some time ago a set of Charm Warders from Wyrd Games. (ENG)
 • On the blog DansE MacabrE I have prepared for you a review of the cultist model from the Rotten Circus set from Rotten Factory. (PL/ENG)
Relacje   ]|[   Reports

 • Berdysz na łamach swojego bloga ...za pomocą Berdysza opublikował raport z bitwy rozegranej na zasadach gry King of War. A TUTAJ możecie przeczytać wywiad, który niedawno przeprowadziłem z Berdyszem.
 • Z kolei Thorash na stronie FallenSUN zamieścił relację z turnieju rozegranego na zasadach 6 edycji gry Warhammer Fantasy Battle.
 • A Kamil na blogu Zielony Skaven podzielił się wrażeniami z kolejnego turnieju gry 9th Age.
 • Berdysz in the pages of his blog ...za pomocą Berdysza published a report on the battle played on the principles of the game King of War. And HERE you can read the interview that I recently conducted with Berdysz. (PL)
 • Thorash on the FallenSUN website posted a report from the tournament played on the basis of the 6th edition of Warhammer Fantasy Battle. (ENG)
 • Kamil on the blog Zielony Skaven shared his impressions from the next 9th Age tournament. (PL)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Psborsuk w swoim Borsuczym warsztacie buduje model Żelaznego Demona do gry Warheim FS.
 • Wojtek na łamach bloga Well of Eternity podsumował nowości od Games Workshop zaprezentowane na Las Vegas Open
 • Foliescu na swoim blogu just28mm zaprezentował modele wyrzeźbione w 'elektronicznej glinie'.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Psborsuk in his Borsuczy warsztat builds the Iron Demon model for Warheim FS. (PL)
 • Wojtek, in the pages of the Well of Eternity blog, summed up the news from Games Workshop presented at the Las Vegas Open. (PL)
 • Foliescu on his blog just28mm presented miniatures carved in 'electronic clay'. (PL)
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2019.
 • Zaś Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2019. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
Inne   ]|[   Others

 • Na łamach bloga Chestnut Ink Frederik opublikował wywiad, który przeprowadził z Olgą Kropotovą.
 • Z kolei Adam na swojej stronie kwantowo.pl zamieścił kolejny artykuł z cyklu kosmiczna symfonia.
 • A na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Adaśko Adaskowy Blog Figurkowy.

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz